Does noun root reduplication have an iterative function?

Category
Morphology - General
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 99 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no info x
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no 106-7 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 51 0
Woiwurrung no 82 0
Wirangu yes 44 1
Wemba-Wemba no H 27-28 0
Warumungu No 17 0
Warlpiri yes n131 1
Wangkumara no info X
Walmajarri not done yet X
Uradhi No 351 0
Paakantyi no info X
Pitta-Pitta No 212 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta not done yet X
Nhanta no info 71-72 x
Ngiyambaa no 70 0
Ngayawang No info x
Muruwari yes 129 1
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 34 0
Martuthunira no 34-35 and word list 0
Marrgany No 311 0
Kuuk Thaayorre No 203 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No info x
Kaurna No info 15 x
Kalkatungu no 94 0
Jaru no info x
Guugu-Yimidhirr No 55 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 253 0
Gugu-Badhun no info x
Yuwaalaraay No info 40-6 x
Dyirbal No 242 0
Duungidjawu no 49 0
Djinang No 127 0
Djabugay
Diyari no 58 0
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no info x
Bularnu no 20 0
Biri no info x
Bidjara-Gungabula no info x
Batyala no info x
Arabana no 98-9 0
Alyawarr no info X
Nyikina no info x
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 51 0
Wathawurrung no 84 0
Mathi-Mathi no 74 0
Hunter River and Lake Macquarie no 67 0
Thanggati no 17-18 0
Katthang no 49 0
Panyjima n/a 0
Ngarinyeri No info x
Kurrama no info x
Yingkarta no info x
Githabul No 6 0
Gunya No 311 0
Kunjen No 126 0
WesternTorres no info x
Wakaya no info x
Yindjilindji no info x
Bandjalang No 34 0
Ngaatjatjara No 77 0
Arrernte Yes 109 1
Kokatha no info x
Karajarri No 100 0
Pitjantjatjara No G 145 0
Ritharrngu No 23 0
Warrgamay No 35 0
Warluwarra no info x
Warnman no info x
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba X
Nyulnyul no 0
Warrwa no info x
Worrorra no 0
Garrwa no info X
Gooniyandi X
Djapu no 47 0
Bilinarra no info x
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No info 52 x
Narungga No info x
Tharrkari No 24 0
Wajarri No 67 0
Warungu no 0
Adnyamathanha