Does the language have a unit augment system?

Category
Nominal Categories - Number
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 59-60 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no info x
Woiwurrung no 73 0
Wirangu No 42-3 0
Wemba-Wemba no H 26 0
Warumungu No 27 0
Warlpiri no info 0
Wangkumara no info X
Walmajarri no 0
Uradhi No 353 0
Paakantyi no info X
Pitta-Pitta No 200-201 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta no 0
Nhanta no info x
Ngiyambaa no 0
Ngayawang No 6 0
Muruwari no 334, 49 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 39 0
Martuthunira no 0
Marrgany No 312 0
Kuuk Thaayorre No 213 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 421 0
Kaurna No 5 0
Kalkatungu no 192 0
Jaru no 0
Guugu-Yimidhirr No 55 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 276 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 43 0
Dyirbal No 241-2 0
Duungidjawu no 41-42 0
Djinang No 87-8 0
Djabugay
Diyari no info x
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 24 0
Bularnu no 0
Biri no 32 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 3 0
Arabana no 0
Alyawarr no 0
Nyikina yes 1
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 19 0
Wathawurrung no 71 0
Mathi-Mathi no 73-74 0
Hunter River and Lake Macquarie no 64 0
Thanggati no 18-19 0
Katthang no 42, 44 0
Panyjima no info x
Ngarinyeri No 11 0
Kurrama no info x
Yingkarta no 0
Githabul No 11 0
Gunya No 312 0
Kunjen No info x
WesternTorres no info x
Wakaya no info x
Yindjilindji no info x
Bandjalang yes 39 1
Ngaatjatjara No 45 0
Arrernte No 89 0
Kokatha No 57 0
Karajarri No 153 0
Pitjantjatjara No G 94 0
Ritharrngu No 29 0
Warrgamay No 35 0
Warluwarra no info x
Warnman No 25 0
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba yes 1
Nyulnyul no 0
Warrwa yes 1
Worrorra yes ms9.1 1
Garrwa no 0
Gooniyandi X
Djapu no 0
Bilinarra no info x
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 48 0
Narungga No 66 0
Tharrkari No 23 0
Wajarri No 68 0
Warungu no 0
Adnyamathanha