Does the language mark moiety distinctions in pronouns?

Category
Nominal Categories - Pronominal categories
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 12 0
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 13-17 0
Woiwurrung no 70 0
Wirangu No 86 0
Wemba-Wemba no H 37 0
Warumungu No 28-29 0
Warlpiri no BS151 0
Wangkumara no 28 0
Walmajarri no 0
Uradhi No 354 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 194 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta no 0
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 123, 126 0
Ngayawang No 10 0
Muruwari no 89 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 53-54 0
Martuthunira no 100-107 0
Marrgany No 303 0
Kuuk Thaayorre No 87 0
Kuku Yalanji no 73 0
Kugu-Nganhcara No 397 0
Kaurna No 7-8 0
Kalkatungu no 31-2 0
Jaru no 64-5, 124 0
Guugu-Yimidhirr No 66 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 283 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 47 0
Dyirbal No 50 0
Duungidjawu no 51 0
Djinang No 33 0
Djabugay
Diyari yes 59 1
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 30-36 0
Bularnu no 50 0
Biri no info x
Bidjara-Gungabula no 83 0
Batyala no info x
Arabana yes 117-8 1
Alyawarr no 92 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 29-30 0
Wathawurrung no 75 0
Mathi-Mathi no 90 0
Hunter River and Lake Macquarie no 40 0
Thanggati no 23 0
Katthang no 64 0
Panyjima no 156-160 0
Ngarinyeri No 23 0
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 15 0
Gunya No 304 0
Kunjen No 87, 91 0
WesternTorres no 0
Wakaya no 0
Yindjilindji no 515 0
Bandjalang No 78 0
Ngaatjatjara No 63 0
Arrernte Yes 104 1
Kokatha No 48 0
Karajarri No 225 0
Pitjantjatjara No Y 18 0
Ritharrngu No 44 0
Warrgamay No 40 0
Warluwarra no 907 0
Warnman No 33 0
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no ms7.2 0
Garrwa no fpro1 0
Gooniyandi X
Djapu no 52 0
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 62 0
Narungga No 58 0
Tharrkari No 16 0
Wajarri No 71 0
Warungu no 174-5 0
Adnyamathanha