Is there a gender distinction in third person dual pronouns?

Category
Nominal Categories - Pronominal categories
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 12 0
Yandruwandha no 53 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 15 0
Woiwurrung no 70 0
Wirangu No 88 0
Wemba-Wemba no H 37 0
Warumungu No 29 0
Warlpiri no BS151 0
Wangkumara no r4-6 0
Walmajarri no 0
Uradhi No 354 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 194 0
Pintupi no 104-120; 130-120 0
Nyungar no info x
Nyangumarta not done yet X
Nhanta no 76 0
Ngiyambaa no 126 0
Ngayawang No 10 0
Muruwari no 90 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 54 0
Martuthunira no 100-102 0
Marrgany No 303 0
Kuuk Thaayorre No 87 0
Kuku Yalanji no 72 0
Kugu-Nganhcara No 397-399 0
Kaurna No 7-8 0
Kalkatungu no 31-2 0
Jaru no 65 0
Guugu-Yimidhirr No 66 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 286 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 47 0
Dyirbal N/A 0
Duungidjawu no 51 0
Djinang No 33 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no 51-52 0
Darkinyung no 29 0
Bularnu no 50 0
Biri n/a 24 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 204 0
Arabana no 113 0
Alyawarr no 92-8 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 29-30 0
Wathawurrung no 75 0
Mathi-Mathi no 90 0
Hunter River and Lake Macquarie no 40 0
Thanggati n/a 23 0
Katthang no 64 0
Panyjima no 0
Ngarinyeri No 23 0
Kurrama no 73-94 0
Yingkarta no 0
Githabul N/A 15 0
Gunya No 304 0
Kunjen No 87 0
WesternTorres no FO 121-2, 138 0
Wakaya yes 143 1
Yindjilindji no info 508 x
Bandjalang N/A 78 0
Ngaatjatjara No 52 0
Arrernte No 101 0
Kokatha No 48 0
Karajarri No 6 0
Pitjantjatjara No Y 18 0
Ritharrngu No 44 0
Warrgamay No 40 0
Warluwarra no 907 0
Warnman No 33 0
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba X
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra yes 55-8 1
Garrwa no fpro1 0
Gooniyandi X
Djapu no 51-2 0
Bilinarra no 5.1.1 0
Wiradjuri no 35 0
Aghu-Tharnggala No 62 0
Narungga No 58 0
Tharrkari No 16 0
Wajarri No 71 0
Warungu no 174-5 0
Adnyamathanha