Is tense marked on pronouns?

Category
Simple Clauses - Pronouns and person marking
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh no 0
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront no 0
Yindjibarndi no 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 0
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu no 0
Yalarnnga no 0
Woiwurrung no 70 0
Wirangu No 0
Wemba-Wemba no H 41 0
Warumungu yes 30 1
Warlpiri no info 0
Wangkumara no info X
Walmajarri no 0
Uradhi No 354 0
Paakantyi yes 122-123, 127 1
Pitta-Pitta yes 194 1
Pintupi no info x
Nyungar no 0
Nyangumarta no 0
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 122, 124 0
Ngayawang No 10 0
Muruwari no info x
Mpakwithi no 0
Mayi-Yapi No 56-57 0
Martuthunira no 0
Marrgany No 302 0
Kuuk Thaayorre No 87 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 397-399 0
Kaurna No 7 0
Kalkatungu no 0
Jaru no 0
Guugu-Yimidhirr No 66 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu no 0
Gumbaynggirr no 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 47 0
Dyirbal No 50-51 0
Duungidjawu no 51 0
Djinang No 33 0
Djabugay no 0
Diyari no 0
Dharuk no 0
Dharawal no info x
Darkinyung no 30-36 0
Bularnu no 0
Biri no 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala no info x
Arabana no 0
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru no 0
Ngarinyin no 0
Yulparija No 29 0
Wathawurrung no 75 0
Mathi-Mathi no 90 0
Hunter River and Lake Macquarie no 40, 45 0
Thanggati no 42 0
Katthang no 64 0
Panyjima no 0
Ngarinyeri No 23 0
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 9 0
Gunya No 304 0
Kunjen No 73 0
WesternTorres no 0
Wakaya no 0
Yindjilindji no 0
Bandjalang No 78 0
Ngaatjatjara No 52 0
Arrernte No 92 0
Kokatha No 48 0
Karajarri No 226 0
Pitjantjatjara No Y 20 0
Ritharrngu No 44 0
Warrgamay No 40 0
Warluwarra no 0
Warnman No 33 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa yes fpro1 1
Gooniyandi no 0
Djapu no 0
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 62 0
Narungga No 58 0
Tharrkari No 16 0
Wajarri No 71 0
Warungu no 0
Adnyamathanha