Are there predicative clitics (e.g. Darkinyung grammar p35)

Category
Simple Clauses - Pronouns and person marking
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi yes 1
Yugambeh
Yorta Yorta no 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 0
Yidiny not done yet X
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 0
Woiwurrung no 76 0
Wirangu No 137-8 0
Wemba-Wemba no H 47 0
Warumungu No 40 0
Warlpiri no info 0
Wangkumara no info X
Walmajarri no 0
Uradhi No 371 0
Paakantyi no info X
Pitta-Pitta No 223 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta not done yet X
Nhanta no info x
Ngiyambaa no 0
Ngayawang No 24 0
Muruwari no 192 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 66 0
Martuthunira no 165-178 0
Marrgany No 333 0
Kuuk Thaayorre No 97 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 418 0
Kaurna No info x
Kalkatungu no 96 0
Jaru yes 119-24 1
Guugu-Yimidhirr No 115 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 337 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 92 0
Dyirbal No 70 0
Duungidjawu no 92 0
Djinang No 209 0
Djabugay
Diyari no info x
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung yes 35 1
Bularnu no 0
Biri no 0
Bidjara-Gungabula no info x
Batyala No 4 0
Arabana no 287 0
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 32 0
Wathawurrung no 77 0
Mathi-Mathi no 72 0
Hunter River and Lake Macquarie no 91-2 0
Thanggati maybe 85-6 1
Katthang no 108 0
Panyjima no info x
Ngarinyeri No 23 0
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 43 0
Gunya No 333 0
Kunjen No 115 0
WesternTorres yes? FO 130-1 1
Wakaya no info x
Yindjilindji no info x
Bandjalang No 105 0
Ngaatjatjara No 28 0
Arrernte No 332 0
Kokatha No 65 0
Karajarri No 75 0
Pitjantjatjara No Y 10 0
Ritharrngu No 97 0
Warrgamay No 63 0
Warluwarra no 0
Warnman No 17 0
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba X
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no info X
Garrwa yes fpro13 1
Gooniyandi X
Djapu no 103-5 0
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 82 0
Narungga No info x
Tharrkari No 14 0
Wajarri No 36 0
Warungu no 0
Adnyamathanha