Is tense marked on nouns?

Category
Verbal Categories - Aspect and tense
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 0
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 0
Woiwurrung no 67 0
Wirangu No 95 0
Wemba-Wemba no H 27-28 0
Warumungu No 0
Warlpiri no info 0
Wangkumara no info X
Walmajarri no 0
Uradhi No 334 0
Paakantyi no 122-123 0
Pitta-Pitta yes 218 1
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta no 0
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 0
Ngayawang No 0
Muruwari yes 190 1
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 0
Martuthunira no 0
Marrgany No 314 0
Kuuk Thaayorre No 66 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 388 0
Kaurna No 16 0
Kalkatungu no info x
Jaru no info x
Guugu-Yimidhirr No 47 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 74 0
Dyirbal No 55 0
Duungidjawu no 23 0
Djinang No 27 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 40 0
Bularnu no 0
Biri no 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala no info x
Arabana no 0
Alyawarr no 123 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 41 0
Wathawurrung no 77 0
Mathi-Mathi no 97 0
Hunter River and Lake Macquarie no 69 0
Thanggati no 11 0
Katthang no 0
Panyjima no 0
Ngarinyeri No 42 0
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 15 0
Gunya No 314 0
Kunjen No 73 0
WesternTorres yes? cf FO 133, 7.5.3.1 1
Wakaya no 0
Yindjilindji no 0
Bandjalang No 39 0
Ngaatjatjara No 32 0
Arrernte No 166 0
Kokatha No 27 0
Karajarri Yes 165 1
Pitjantjatjara No Y 6 0
Ritharrngu No 71 0
Warrgamay No 45 0
Warluwarra no 0
Warnman No 45 0
Jingulu no 0
Wambaya X
Bunuba X
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa yes 51 1
Gooniyandi no 0
Djapu no 0
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 51 0
Narungga No 74 0
Tharrkari No 24 0
Wajarri No 94 0
Warungu no 0
Adnyamathanha