Is there a conjugation for uninflecting verbs?

Category
Verbal Categories - Other
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 90 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no info x
Yan-nhangu
Yalarnnga no 0
Woiwurrung no 73 0
Wirangu No 107 0
Wemba-Wemba no H 46 0
Warumungu No 35 0
Warlpiri no info 0
Wangkumara no info X
Walmajarri no 0
Uradhi No 359 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 201 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta no 0
Nhanta no info x
Ngiyambaa n/a 0
Ngayawang No 15 0
Muruwari no 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 55 0
Martuthunira no 136-141 0
Marrgany No 314 0
Kuuk Thaayorre Yes 344 1
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 405 0
Kaurna No 16 0
Kalkatungu no 51-3 0
Jaru no 76-7 0
Guugu-Yimidhirr No 80 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 292 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 60 0
Dyirbal No 55 0
Duungidjawu no 69 0
Djinang Yes 167 1
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 40 0
Bularnu no 0
Biri no info x
Bidjara-Gungabula no info x
Batyala no info x
Arabana no 131 0
Alyawarr no 48-67 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 34 0
Wathawurrung no 77 0
Mathi-Mathi no 108 0
Hunter River and Lake Macquarie no 68 0
Thanggati no 42 0
Katthang no 75 0
Panyjima no 168 0
Ngarinyeri No 42 0
Kurrama no 111 0
Yingkarta no 0
Githabul No 27 0
Gunya No 324 0
Kunjen No 108 0
WesternTorres no 0
Wakaya no 205 0
Yindjilindji no 0
Bandjalang No 97 0
Ngaatjatjara No 32 0
Arrernte N/A 6 0
Kokatha No 27 0
Karajarri No 161 0
Pitjantjatjara No Y 8 0
Ritharrngu No 71 0
Warrgamay No 47 0
Warluwarra no 910 0
Warnman No 44 0
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba X
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa no 52 0
Gooniyandi X
Djapu yes 63 1
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala N/A 70 0
Narungga N/A 74 0
Tharrkari No 30 0
Wajarri No 90 0
Warungu no 0
Adnyamathanha