Does the language have kinship verbs?

Category
Verbal Categories - Other
Notes
That is, are the words which designate kinship relations such as ‘mother’ and ‘father’ verbs in the language?

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 185 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no info x
Yidiny no info x
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no info x
Yan-nhangu
Yalarnnga no info x
Woiwurrung no 85 0
Wirangu No 187 0
Wemba-Wemba no H Dictionary 93-4 0
Warumungu No 62 0
Warlpiri no info 0
Wangkumara no info X
Walmajarri no 0
Uradhi No 418 0
Paakantyi no info X
Pitta-Pitta No 235 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta no 0
Nhanta no info x
Ngiyambaa no info x
Ngayawang No 24 0
Muruwari no info x
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 120 0
Martuthunira no 208 0
Marrgany No 363 0
Kuuk Thaayorre No 133 0
Kuku Yalanji no info x
Kugu-Nganhcara No 448 0
Kaurna No 34 wordlist 0
Kalkatungu no 81-4 0
Jaru no info x
Guugu-Yimidhirr No 173 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 253 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 140 0
Dyirbal No 234-5 0
Duungidjawu no 285 0
Djinang No 27 0
Djabugay
Diyari no info x
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 123 0
Bularnu no info x
Biri no info x
Bidjara-Gungabula no info x
Batyala no info x
Arabana no info x
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 62 0
Wathawurrung no 108, 123 0
Mathi-Mathi no 75-77 0
Hunter River and Lake Macquarie no 0
Thanggati no 181 0
Katthang no 255 0
Panyjima no info x
Ngarinyeri No info x
Kurrama no info 185 x
Yingkarta no 0
Githabul No 63 0
Gunya No 363 0
Kunjen No 36 0
WesternTorres no info x
Wakaya no 0
Yindjilindji no 523 0
Bandjalang No 193 0
Ngaatjatjara No 131 0
Arrernte No 29 0
Kokatha No 27 0
Karajarri No 24 0
Pitjantjatjara No Y 45 0
Ritharrngu No 24 0
Warrgamay No 124 0
Warluwarra no 929 0
Warnman No 14 0
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba X
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa no info X
Gooniyandi X
Djapu no info x
Bilinarra no info x
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 152 0
Narungga No 65 0
Tharrkari No 24 0
Wajarri No 80 0
Warungu no info X
Adnyamathanha