Does the language have suppletive plural nouns?

Category
Verbal Categories - VerbalNumber
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 59-60 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 73 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no 113-4 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 33 0
Woiwurrung no 72 0
Wirangu yes 43 1
Wemba-Wemba no H 27 0
Warumungu No 27 0
Warlpiri no 0
Wangkumara no info X
Walmajarri no? 0
Uradhi No 353 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 200-201 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nyangumarta not done yet X
Nhanta no info x
Ngiyambaa no 0
Ngayawang No 7 0
Muruwari no info x
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 34 0
Martuthunira no 0
Marrgany No 312 0
Kuuk Thaayorre No 213 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 421 0
Kaurna No 5 0
Kalkatungu no 80-1 0
Jaru no 0
Guugu-Yimidhirr No 55 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 281 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 43 0
Dyirbal No 241 0
Duungidjawu no 42 0
Djinang No 86 0
Djabugay
Diyari no info x
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 17-18 0
Bularnu no 0
Biri no 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala no info x
Arabana no 63 0
Alyawarr no 0
Nyikina no info x
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 19 0
Wathawurrung no info 71 x
Mathi-Mathi no 75 0
Hunter River and Lake Macquarie no 64 0
Thanggati no 18-19 0
Katthang no 42, 44 0
Panyjima no 149-150 0
Ngarinyeri No 11 0
Kurrama no 50-53 0
Yingkarta no? 0
Githabul No 11 0
Gunya No 312 0
Kunjen No info x
WesternTorres no info x
Wakaya no info x
Yindjilindji no info x
Bandjalang yes 42 1
Ngaatjatjara No 45 0
Arrernte No 95 0
Kokatha No 57 0
Karajarri No 153 0
Pitjantjatjara No G 94 0
Ritharrngu No 33 0
Warrgamay No 35 0
Warluwarra no info x
Warnman No 25 0
Jingulu X
Wambaya X
Bunuba X
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa no info X
Gooniyandi X
Djapu yes 47 1
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 48 0
Narungga No 66 0
Tharrkari No 23 0
Wajarri No 48 0
Warungu no 0
Adnyamathanha