Prestopped segments

Category
Phonology - Segmental
Notes
list which segments in the ‘form’ column

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Bardi no 0
Yugambeh no 0
Yorta Yorta no 41 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 10 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha yes? 10 1
Yan-nhangu no 0
Yalarnnga no 10, 11 0
Woiwurrung no 63 0
Wirangu yes 33-34 1
Wemba-Wemba no H 41 0
Warumungu yes 7 1
Warlpiri no n66 0
Wangkumara no 7 0
Walmajarri no 0
Uradhi No 315-6 0
Paakantyi yes 21-23 1
Pitta-Pitta No 187 0
Pintupi no 0
Nyungar no d30-1 0
Nyangumarta not done yet X
Nhanta yes? 1
Ngiyambaa no 0
Ngayawang No 0
Muruwari no 10 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 21 0
Martuthunira no 25-50 0
Marrgany No 287 0
Kuuk Thaayorre No 26 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 374 0
Kaurna No 3 0
Kalkatungu no 5b 0
Jaru no 36 0
Guugu-Yimidhirr No 36 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu no 0
Gumbaynggirr no 246 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 15-7 0
Dyirbal No 270-3 0
Duungidjawu no 18 0
Djinang No 3 0
Djabugay no 0
Diyari yes 1
Dharuk no 0
Dharawal no info x
Darkinyung no 10 0
Bularnu yes 7 1
Biri no info x
Bidjara-Gungabula no info x
Batyala No 3 0
Arabana yes 37 1
Alyawarr yes 17 1
Nyikina no 0
Yawuru no 0
Ngarinyin no 0
Yulparija No 16 0
Wathawurrung no 66 0
Mathi-Mathi no 58 0
Hunter River and Lake Macquarie no 16 0
Thanggati no 4-5 0
Katthang no 17 0
Panyjima yes 132 1
Ngarinyeri No 9 0
Kurrama no 0
Yingkarta yes 1
Githabul yes 4 1
Gunya No 287 0
Kunjen No 14-16 0
WesternTorres no K81 104-5 0
Wakaya no 0
Yindjilindji no 0
Bandjalang yes Sharpe 16 1
Ngaatjatjara No 12-16 0
Arrernte No 67 0
Kokatha No 5-7 0
Karajarri No 47 0
Pitjantjatjara No Y 39 0
Ritharrngu No 9 0
Warrgamay No 16-7 0
Warluwarra yes 824 1
Warnman Yes 10 1
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 2-3 0
Garrwa no info X
Gooniyandi no 0
Djapu no 13-9 0
Bilinarra no 2.1 0
Wiradjuri no 9, 10, 11 0
Aghu-Tharnggala No 30-32 0
Narungga Yes 35 1
Tharrkari No 3 to 4 0
Wajarri No 17 0
Warungu no 1 0
Adnyamathanha yes 1