Tense-aspect affixes: prefix

Category
Verbal Categories - Aspect and tense
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk no
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino no
Achagua no Wilson & Levinsohn, 1992: 107-109
Resígaro no Allin, 1976:136, 342
Bare no Aikhenvald, 1995: 30
Piapoco no Galindo, 2002: 161
Yukuna no Schuaer & Shauer, 2000: p. 522, Shauer & Shauer, 1978: 42-43
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 65
Wapishana no Santos, 2006: 116
Wayuu no Mansen & Captain, 2000: p. 801
Tariana no Aikhenvald, 2003: 289, 320
Apurinã no Facundes, 2000: 513
Asheninka Apurucayali no Payne 1983:12
Maipure no Zamponi 2003:39-40
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:87-90
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007: p253-267
Nanti no Michael, 2008. p. 249
Paresi no Only for aspect Brandão 2010:40-7
Palikur no Green and Green 1972:79
Yine no Matteson 1965:72-73
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005: 61-62
Makiritare no Hall 1988: 330
Makushi no Abbott 1991: 113
Eñepa no Payne 2012:192,204-205,212-220
Pemon no de Armellada 1999: 110 to 136
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1990:56-58
Kogi no info
Cabecar no Margery 1985:106-17
Guaymí no Quesada 2008:100-8
Damana no
Sikuani no de Kondo (Vol.1) - 1985:17; Queixalós - 2000
Macaguan no Buenaventura - 1993
Aguaruna no Overall 2007:331-57
Northern Emberá no Mortensen 1999:71-82 Catío
Waorani no Peeke 1973:39
Ingá no Levinson 1978:14-5, Levinson 1974:48
Matses no Fleck:397-43
Mapudungun no Salas 1992, p.142, Zúñiga 2006, p.129-30
Páez no Jung:62
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:49-52
Tikuna no info more likely not
Urarina no Olawsky:459-492
Waunana no Loewen 1954:53, Sánchez and Castro 1977:80-2
Andoke no info
Puinave no Giron 2008: p217
Central Aymara no Deza Galinda 1992: 89
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no Goncalves 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.24-25
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect yes aspectual prefixes; values not made clear Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 63
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p.17 All verbal affixes in Cubeo are suffixes, except the directional xa- 'away from the speaker' and da- 'toward the speaker'
Kotiria no Stenzel 2004
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.48-55
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.53-63
Barasano no Jones & Jones 1991, p.82,92
Tanimuca no Strom 1992, p.38
Siona no Wheeler - 1987:170
Tukano no West and Welch 2004: 10-11; Ramirez 1997: 151
Yanomami no Ramirez 1994: 240
Ninam no Goodwin-Gomez, p.93-98
Sanumá no separate word Borgman 1990: 169
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:265-79
Nheengatu no according to author, no TAM markers in Nheengatu (footnote pg. 36) Cruz 2011:36
Paraguayan Guaraní no Ayala 1996:317-9
Aché no Rossler 2008:89
Kokama no Vallejos 2010:473
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba yes 1
Walmajarri no 0
Nyulnyul yes 1
Warrwa yes 1
Worrorra yes? 60 1
Garrwa no 51 0
Gooniyandi yes 1
Warlpiri no n40 0
Bardi yes 1
Yugambeh
Yorta Yorta no 83 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 1, 97-104 0
Yidiny no 0
Yanyuwa yes 4 1
Yandruwandha no 126 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 1, 36 0
Woiwurrung no 73-74 0
Wirangu No 111 0
Wemba-Wemba yes H 41-3 1
Warumungu No 33 0
Wangkumara no r12-15 0
Uradhi No 363 0
Paakantyi no 198 0
Pitta-Pitta No 201 0
Pintupi no 0
Nyungar n/a d42 0
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 183 0
Ngayawang No 15 0
Muruwari no 155 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 55 0
Martuthunira no 136-164 0
Marrgany No 314 0
Kuuk Thaayorre No 353 0
Kuku Yalanji no 93 0
Kugu-Nganhcara No 405 0
Kaurna No 16 0
Kalkatungu no 45b 0
Jaru no 77 0
Guugu-Yimidhirr No 80 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 291 0
Gugu-Badhun no 147-9 0
Yuwaalaraay No 61 0
Dyirbal No 55 0
Duungidjawu no 70 0
Djinang No 167 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no 46 0
Darkinyung no 40 0
Bularnu no 0
Biri no 34 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 3 0
Arabana no 130 0
Alyawarr no 0
Nyikina yes 1
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 35 0
Wathawurrung no 77 0
Mathi-Mathi no 97 0
Hunter River and Lake Macquarie no 69 0
Thanggati no 42-3 0
Katthang no 75 0
Panyjima no 169 0
Ngarinyeri No 42 0
Kurrama no 105 0
Yingkarta no 0
Githabul No 24 0
Gunya No 314 0
Kunjen No 108 0
WesternTorres no K85c 93 0
Wakaya no 97 0
Yindjilindji no 0
Bandjalang No 95 0
Ngaatjatjara No 32 0
Arrernte No 169 0
Kokatha No 29 0
Karajarri No 165 0
Pitjantjatjara No Y 8 0
Ritharrngu No 65 0
Warrgamay No 52 0
Warluwarra no 910 0
Warnman No 45 0
Djapu no 66 0
Bilinarra no 6.1.1 0
Wiradjuri no 0
Aghu-Tharnggala No 70 0
Narungga No 73 0
Tharrkari No 39 0
Wajarri No 96 0
Warungu no 260-1 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001