Tense-aspect suppletion

Category
Verbal Categories - Aspect and tense
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño yes
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk no
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino no
Achagua no Wilson & Levinsohn, 1992: 107-109
Resígaro no Allin, 1976:136, 342
Bare no Aikhenvald, 1995: 30
Piapoco no Galindo, 2002: 161
Yukuna no Schuaer & Shauer, 2000: p. 522, Shauer & Shauer, 1978: 42-43
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 65
Wapishana no Santos, 2006: 116
Wayuu no Mansen & Captain, 2000: p. 801
Tariana no Aikhenvald, 2003: 289, 320
Apurinã no Facundes, 2000: 513
Asheninka Apurucayali no Payne 1981; Payne 1983
Maipure no Zamponi 2003:39-40
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:87-90
Kinikinau no info
Baure no info Danielsen 2007
Nanti no Michael, 2008. p. 249
Paresi no Only for aspect Brandão 2010:40-7
Palikur no Green and Green 1972:79
Yine no Matteson 1965:72-73
Añun no Patte 1989:51-52, 127
Bora no Seifart - 2005:61-62
Makiritare no Hall 1988: 330 No evidence for suppletion included in source
Makushi no Abbott 1991: 113
Eñepa yes past perfective Payne 2012:192,204-205,212-220
Pemon no de Armellada 1999; 110 to 136
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no
Kogi no info
Cabecar yes It only occurs with few verbs Margery 1985:106-17
Guaymí yes There are six verbs which show suppletive forms to express differences in tense. Quesada 2008:108
Damana no info
Sikuani no de Kondo (Vol.1) - 1985:17; Queixalós - 2000
Macaguan yes Buenaventura - 1993
Aguaruna no Overall 2007:331-57
Northern Emberá no Mortensen 1999:71-82 Catío
Waorani no Peeke 1973:39
Ingá no Levinson 1978:14-5, Levinson 1974:48
Matses no Fleck:397-43
Mapudungun no Zúñiga 2006, p.129-39
Páez no Jung:62
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:49-52
Tikuna no info more likely not
Urarina no Olawsky:459-492
Waunana no Loewen 1954:53, Sánchez and Castro 1977:80-2
Andoke no Landaburu 1979: p.123-124, 208-209
Puinave no Giron 2008: p277-279
Central Aymara no info
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no info Silva 2011/Goncalves 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.24-25
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 63
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p.17
Kotiria no Stenzel 2004
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.48-55
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.53-63
Barasano no Jones & Jones 1991, p.82-92
Tanimuca no Strom 1992, p.70
Siona no Wheeler - 1987:170
Tukano no West and Welch 2004: 10-11; Ramirez 1997: 151
Yanomami no Ramirez 1994: 240
Ninam no Goodwin-Gomez, p.93-98
Sanumá no Borgman 1990: 169
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:265-79
Nheengatu no info Cruz 2011
Paraguayan Guaraní no Ayala 1996:317-9
Aché no Rossler 2008:89
Kokama no Vallejos 2010:473
Nyangumarta no 0
Jingulu yes 1
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa no 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri yes n40 1
Bardi yes 1
Yugambeh
Yorta Yorta no 83 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 97-104 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no 126 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 36-8 0
Woiwurrung no 74 0
Wirangu No 111 0
Wemba-Wemba no H 44 0
Warumungu No 33 0
Wangkumara no r12-15 0
Uradhi No 363 0
Paakantyi no 198 0
Pitta-Pitta No 201 0
Pintupi no 0
Nyungar n/a d42 0
Nhanta yes 95; 98-99 1
Ngiyambaa no 158; 183-184 0
Ngayawang No 15 0
Muruwari no info x
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 55 0
Martuthunira no 136-164 0
Marrgany No 314 0
Kuuk Thaayorre No 353 0
Kuku Yalanji yes 93 1
Kugu-Nganhcara No 405 0
Kaurna No 16 0
Kalkatungu no 0
Jaru no 77 0
Guugu-Yimidhirr No 80 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 291 0
Gugu-Badhun no 147-9 0
Yuwaalaraay No 61 0
Dyirbal No 55 0
Duungidjawu no 70 0
Djinang No 167 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 40 0
Bularnu no 0
Biri no 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala no info x
Arabana no 0
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 35 0
Wathawurrung no info x
Mathi-Mathi no 97 0
Hunter River and Lake Macquarie no 69 0
Thanggati no 42-3 0
Katthang no 75 0
Panyjima no 169-176 0
Ngarinyeri No 42 0
Kurrama no 105 0
Yingkarta no 0
Githabul No 24 0
Gunya No 314 0
Kunjen No 108 0
WesternTorres no K85c 93 0
Wakaya no info x
Yindjilindji no info x
Bandjalang No 94 0
Ngaatjatjara No 32 0
Arrernte No 169 0
Kokatha No 29 0
Karajarri No 165 0
Pitjantjatjara No Y 8 0
Ritharrngu No 68-71 0
Warrgamay Yes 52 1
Warluwarra no info x
Warnman No 45 0
Djapu no 0
Bilinarra no 6.1.1 0
Wiradjuri no 0
Aghu-Tharnggala No 70 0
Narungga No info 73 x
Tharrkari No 39 0
Wajarri No 96 0
Warungu no 260-1 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001