Alignment of case marking in full NPs: nominative-accusative w/ marked nominative

Category
Simple Clauses - Alignment
Notes
Subjects of transitive and intransitive clauses share a marker, while objects of transitives are unmarked

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk no
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino no
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992
Resígaro no Allin, 1976: 290-291
Bare no Aikhenvald, 1995: 44
Piapoco n/a Galindo, 2002: 113-121
Yukuna n/a No case marking on A/O Shauer & Shauer, 1978: p. 37
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 36-48
Wapishana no Santos, 2006: 210
Wayuu n/a Mansen & Captain, 2000: p. 800
Tariana no Aikhenvald, 2003: 139
Apurinã no Facundes, 2000: 471-481
Asheninka Apurucayali no Payne 1983:1619, 2325
Maipure no Zamponi 2003:21-26, 37
Yanesha' no subjects and objects do not get case Duff-Tripp 1997:35
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007:100-1
Nanti n/a Michael, 2008. p. 340
Paresi no Brandão 2010, Rowan and Burgues 1979
Palikur no Green and Green 1972:3-9
Yine no no case markers Matteson 1965
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005:68
Makiritare no no core case marking on full NPs Hall 1988:44 Discussions of ergativity in Hall 1988: 123-128; Hall 1984 (Split-ergativity in pronominal agreement systems) is inconclusive
Makushi no Carson 1982: 79
Eñepa yes Based on the examples it seems to be better characterized as a neuter system in which any of the grammatical relations receives case marking in the unmarked cases Thomas Payne 1989
Pemon no de Armellada 1999:16-25, 112-8, 276-7
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1990:8-10
Kogi yes Stendal 1976:18
Cabecar no info
Guaymí no Quesada 2008:155-9
Damana no
Sikuani no no core case marking Queixalós 2000
Macaguan no Buenaventura - 1993:91-101
Aguaruna no Overall 2007:214
Northern Emberá no Mortensen 1999:8, 47 Catío
Waorani no info
Ingá no Levinson 1978:7
Matses no Fleck:854
Mapudungun no Nouns and pronouns do not receive case. Thus, it can be argued that they show a neutral alignment Zúñiga 2006, p. 87
Páez no However, the object is only marked when it is definite Jung:114-5
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:39-46
Tikuna no Faco Soares 1993:92-93
Urarina no Olawsky:152-4, 298-354
Waunana no info
Andoke no Landaburu 1979: 155-160
Puinave yes Giron 2008: p356
Central Aymara yes Huayhua Pari 2001: 291
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang yes Silva 2011/Goncalves 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.76
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 123
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 110
Kotiria no Stenzel 2004, p. 217
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.31
Koreguaje yes Cook & Criswell 1993, p.89-91
Barasano no Jones & Jones 1991, p.65
Tanimuca no Strom 1992, p.114
Siona yes marked subject with -bi Wheeler - 1987:124-133
Tukano no nominative-accusative with neither full NP marked. Verbal agreement marks S of intrans and A of trans Ramirez 1997: 108
Yanomami no Lizot 1996: 51
Ninam no Goodwin-Gomez: 77-78
Sanumá no Borgman 1990: 121
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:304-5
Nheengatu no no core NP marking Cruz 2011
Paraguayan Guaraní no Krivoshein and Acosta 2001:130-1
Aché no info
Kokama no NPs are not marked for core cases Vallejos 2010
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 44, ms1.7 0
Garrwa no 2, 4-6 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri no BS152 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 54-60 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 13 0
Yandruwandha no 75 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 1, 18-29 0
Woiwurrung no 67 0
Wirangu No 47 0
Wemba-Wemba no H 28 0
Warumungu No 18 0
Wangkumara no? r8-9 0
Uradhi No 336 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 196 0
Pintupi no 0
Nyungar no info x
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 83 0
Ngayawang No 10 0
Muruwari no 53 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 51 0
Martuthunira no 66 0
Marrgany No 301 0
Kuuk Thaayorre No 148 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 390 0
Kaurna No 5 0
Kalkatungu no 27 0
Jaru no 0
Guugu-Yimidhirr No 47 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 254 0
Gugu-Badhun no 110-1 0
Yuwaalaraay No 36 0
Dyirbal No 42 0
Duungidjawu no 25 0
Djinang No 27 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no 47-48 0
Darkinyung no 19 0
Bularnu no 0
Biri no 14 0
Bidjara-Gungabula no 54-5 0
Batyala No 200 0
Arabana no 65-6 0
Alyawarr no 70 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 20 0
Wathawurrung no 72 0
Mathi-Mathi no 75-78 0
Hunter River and Lake Macquarie no 26 0
Thanggati no 11 0
Katthang no 30 0
Panyjima no 137 0
Ngarinyeri No 18 0
Kurrama no 28-34 0
Yingkarta no 0
Githabul No 13 0
Gunya No 301 0
Kunjen No 30 0
WesternTorres no FO 122 0
Wakaya no 0
Yindjilindji no 505 0
Bandjalang No 58 0
Ngaatjatjara No 35 0
Arrernte No 121 0
Kokatha No 52 0
Karajarri No 115 0
Pitjantjatjara No Y 20 0
Ritharrngu No 35 0
Warrgamay No 28 0
Warluwarra no 885 0
Warnman No 13 0
Djapu no 33 0
Bilinarra no 1.1000000000000000888 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 54 0
Narungga No 69 0
Tharrkari No 24-5 0
Wajarri No 39 0
Warungu no 157, 183 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001