Alignment of case marking in full NPs: tripartite

Category
Simple Clauses - Alignment
Notes
Intransitive subjects, transitive subjects, and transitive objects all receive distinct case markers

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk no
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino no
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992
Resígaro no Allin, 1976: 290-291
Bare no Aikhenvald, 1995: 44
Piapoco n/a Galindo, 2002: 113-121
Yukuna n/a Shauer & Shauer, 1978: p. 37
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 36-48
Wapishana no Santos, 2006: 210
Wayuu n/a Mansen & Captain, 2000: p. 800
Tariana no Aikhenvald, 2003: 139
Apurinã no Facundes, 2000: 471-481
Asheninka Apurucayali no Payne 1983:1619, 2325
Maipure no Zamponi 2003:21-26, 37
Yanesha' no subjects and objects do not get case Duff-Tripp 1997:35
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007:100-1
Nanti n/a Michael, 2008. p. 340
Paresi no Brandão 2010, Rowan and Burgues 1979
Palikur no Green and Green 1972:3-9
Yine no no case markers Matteson 1965
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005:68
Makiritare no no core case marking on full NPs Hall 1988:44 Discussions of ergativity in Hall 1988: 123-128; Hall 1984 (Split-ergativity in pronominal agreement systems) is inconclusive
Makushi no Carson 1982: 79
Eñepa no Thomas Payne 1989
Pemon no de Armellada 1999:16-25, 112-8, 276-7
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1985:39-59
Kogi no Stendal 1976:18
Cabecar no info
Guaymí no Quesada 2008:155-9
Damana no
Sikuani no no core case marking Queixalós 2000
Macaguan no info Buenaventura - 1993:91-101
Aguaruna no Overall 2007:214
Northern Emberá no Mortensen 1999:8, 47 Catío
Waorani no info
Ingá no Levinson 1978:7, Levinson 1974:15-7
Matses no Fleck:854
Mapudungun no Zúñiga 2006, p. 87
Páez no Jung:114-5
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:39-46
Tikuna no Faco Soares 1993:92-93; Montes 2004b:55-152
Urarina no Olawsky:152-4, 298-354
Waunana no info
Andoke no Landaburu 1979: 155-160
Puinave no Giron 2008: p356
Central Aymara no Huayhua Pari 2001: 123
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no info not likely according to examples Silva 2011/Goncalves 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.71-82
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 123
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 110
Kotiria no Stenzel 2004, p. 217
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.31
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.89-91
Barasano no Jones & Jones 1991, p.65
Tanimuca no Strom 1992, p.112-116
Siona no info Wheeler - 1987:124-133
Tukano no Ramirez 1997: 108
Yanomami no Lizot 1996: 51
Ninam no Goodwin-Gomez: 77-78
Sanumá no Borgman 1990: 121
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:304-5
Nheengatu no no core NP marking Cruz 2011
Paraguayan Guaraní no Krivoshein and Acosta 2001:130-1
Aché no info
Kokama no NPs are not marked for core cases Vallejos 2010
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 44, ms1.7 0
Garrwa no 2, 4-6 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri no BS152 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 54-70 0
Yidiny yes 1
Yanyuwa no 13 0
Yandruwandha no 75 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 1, 18-29 0
Woiwurrung no 67 0
Wirangu No 47 0
Wemba-Wemba no H 28 0
Warumungu No 18 0
Wangkumara yes? r8-9 1
Uradhi Yes 336 1
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta yes 196 1
Pintupi no 0
Nyungar no info x
Nhanta maybe 47; 49 1
Ngiyambaa no 83 0
Ngayawang No 10 0
Muruwari no 55 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 51 0
Martuthunira no 66-88 0
Marrgany No 301 0
Kuuk Thaayorre No 148 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 390 0
Kaurna No 5 0
Kalkatungu no 27 0
Jaru no 56 0
Guugu-Yimidhirr No 47 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr yes 254 1
Gugu-Badhun no 110-1 0
Yuwaalaraay No 36 0
Dyirbal No 42 0
Duungidjawu yes 25 1
Djinang Yes 27 1
Djabugay
Diyari yes 46; 48-49 1
Dharuk
Dharawal no 47-48 0
Darkinyung no 19 0
Bularnu yes 34-5 1
Biri no 14, 27-8 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala Yes 200 1
Arabana no 65-6 0
Alyawarr no 70 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 20 0
Wathawurrung no 72 0
Mathi-Mathi no 81 0
Hunter River and Lake Macquarie no 26 0
Thanggati no 11 0
Katthang no 30 0
Panyjima no 137 0
Ngarinyeri yes 18 1
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 13 0
Gunya No 301 0
Kunjen No 30 0
WesternTorres yes FO 122 1
Wakaya yes 1
Yindjilindji no 505 0
Bandjalang yes 58 1
Ngaatjatjara No 35 0
Arrernte No 121 0
Kokatha No 52 0
Karajarri No 115 0
Pitjantjatjara No Y 20 0
Ritharrngu Yes 35 1
Warrgamay Maybe 32 1
Warluwarra yes 885 1
Warnman No 13 0
Djapu yes 33 1
Bilinarra no 1.1000000000000000888 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 54 0
Narungga No 69 0
Tharrkari Yes 24-5 1
Wajarri No 39 0
Warungu no 157 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001