Alignment of case marking of pronouns: active-inactive

Category
Simple Clauses - Alignment
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk no
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino no
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992
Resígaro no Allin, 1976: 176-179
Bare no In person marking there is active-inactive alignment, but pronouns aren't case marked Aikhenvald, 1995: 22
Piapoco yes Agent pronouns are prefixed to the verb, while stative intransitives and patients of transitives appear after the verb. Galindo, 2002: 157-159
Yukuna n/a Shauer & Shauer, 1978: p. 37
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 36-49
Wapishana no Santos, 2006: 187
Wayuu n/a Mansen & Captain, 2000: p. 798, 800
Tariana no Aikhenvald, 2003: 204
Apurinã no Facundes, 2000: 346
Asheninka Apurucayali no No apparent case markings on pronouns. Pronouns appear as verbal markings rather than free pronouns. Payne 1983:1619, 2325, 9096
Maipure no Zamponi 2003:21-37
Yanesha' no subjects and objects do not get case Duff-Tripp 1997:67
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007:100-1
Nanti n/a Michael, 2008. p. 340
Paresi no info Rowan 1978, Rowan and Burgess 1979, Brandão 2010
Palikur no Green and Green 1972:3-9
Yine no Matteson 1965
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005:65-68
Makiritare yes Hall 1988:123 Discussions of ergativity in Hall 1988: 123-128; Hall 1984 (Split-ergativity in pronominal agreement systems) is inconclusive
Makushi no Carson 1982; Abbott 1991
Eñepa no Thomas Payne 1989
Pemon no de Armellada 1999:16-25, 112-8, 276-7
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no More likely not Frank 1985:39-59
Kogi no info
Cabecar no info
Guaymí no Quesada 2008:155-9
Damana no
Sikuani no Queixalós 2000
Macaguan no Buenaventura - 1993:91-101
Aguaruna no Overall 2007:215
Northern Emberá no Mortensen 1999:42-3 Catío
Waorani no info
Ingá no Levinson 1978:7, Levinson 1974:15-7
Matses no Fleck:854
Mapudungun no Zúñiga 2006, p. 87
Páez no Jung:136
Quechua Ayacuchano no Soto 1976:61-92
Tikuna no Montes 2005:133-141
Urarina no Olawsky:152-4, 298-354
Waunana no info
Andoke no Landaburu 1979: 156
Puinave yes Giron 2008: p356
Central Aymara no Huayhua Pari 2001: 202
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no Goncalves 2011:12
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.78-80
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 30
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 110
Kotiria no Stenzel 2004, p. 217
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.35-36
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.31
Barasano no Jones & Jones 1991, p.65-72
Tanimuca no Strom 1992, p.114
Siona no Wheeler - 1987:124-136
Tukano no Ramirez 1997
Yanomami no Ramirez 1994: 209-213
Ninam no Goodwin-Gomez: 48
Sanumá no Borgman 1990: 121
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:304-5
Nheengatu no pronouns don't mark case Cruz 2011:141
Paraguayan Guaraní no Krivoshein and Acosta 2001:130-1
Aché no info
Kokama no Vallejos 2010
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 44, ms1.7 0
Garrwa no 2, 6 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri no BS152 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 73-75 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 13 0
Yandruwandha no 75 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 16-17 0
Woiwurrung no info x
Wirangu No 71-3 0
Wemba-Wemba no H 37 0
Warumungu No 27 0
Wangkumara no? r4-6 0
Uradhi No 352 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 195 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 120-127 0
Ngayawang No 10 0
Muruwari no 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 53-54 0
Martuthunira no 66-88 0
Marrgany No 301 0
Kuuk Thaayorre No 148 0
Kuku Yalanji no 72 0
Kugu-Nganhcara No 397 0
Kaurna No 7-8 0
Kalkatungu no 31-2 0
Jaru no 64-5 0
Guugu-Yimidhirr No 66 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 283 0
Gugu-Badhun no 126-7 0
Yuwaalaraay No 47 0
Dyirbal No 132-3 0
Duungidjawu no 51 0
Djinang No 33 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 37 0
Bularnu no 0
Biri no 14; 23-4 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 4 0
Arabana no 66 0
Alyawarr no 93 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 29 0
Wathawurrung no 75 0
Mathi-Mathi no 90 0
Hunter River and Lake Macquarie no 40 0
Thanggati no 22-23 0
Katthang no 64 0
Panyjima no 157 0
Ngarinyeri No 23 0
Kurrama no 74-75 0
Yingkarta no 0
Githabul No 15 0
Gunya No 304 0
Kunjen No 87 0
WesternTorres no FO 121 0
Wakaya no 150 0
Yindjilindji no 515 0
Bandjalang No 78 0
Ngaatjatjara No 55 0
Arrernte No 101 0
Kokatha No 48 0
Karajarri No 227 0
Pitjantjatjara No Y 20 0
Ritharrngu No 34 0
Warrgamay No 40 0
Warluwarra no 885 0
Warnman No 13 0
Djapu no 51 0
Bilinarra no 5.1.1 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 62 0
Narungga No 58 0
Tharrkari No 24-5 0
Wajarri No 39 0
Warungu no 157-8, 183 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001