Negatives: auxiliary verb

Category
Simple Clauses - Negation
Notes
Negatives: auxiliary verb

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla
Cupeño
Luiseño
Serrano
Kitanemuk
Kawaiisu
Timbisha
Western Mono
Chemehuevi
Southern Paiute
Southern Ute
Shoshone
Comanche
Idaho Shoshone
Northern Paiute
Gabrielino
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992: 131
Resígaro yes ma- is a "privative" auxiliary. Allin, 1976: 215-216
Bare no Aikhenvald, 1995: 33
Piapoco no Galindo, 2002: 204
Yukuna no Shauer & Shauer, 2000: p. 523
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 64
Wapishana no Santos 2006
Wayuu yes Mansen & Captain (2000) say that the verb noholaa means 'no ser, no estar, no haber.' This verb takes person marking (in the unmarked, 'general' tense), which, interestingly, are different than those that attach to regular verbs. Mansen & Captain, 2000: p. 804
Tariana no Aikhenvald, 2003: 400
Apurinã no Facundes, 2000: 530-533
Asheninka Apurucayali no Payne 1982:19
Maipure no Zamponi 2003:38
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:179-81
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007: p338
Nanti no There is a negative existential verb, but this isn't a general negation strategy. Michael, 2008. p. 378-385
Paresi no Brandão 2010:51-2
Palikur no Green and Green 1972:42-3
Yine no info no discussion of negation Matteson 1965
Añun no Patte 1989:100
Bora no Seifart - 2005:72
Makiritare no Hall 1988: 345
Makushi no Abbott 1991: 55
Eñepa no Payne 2012:353-362
Pemon no de Armellada 1999: 237, 238
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1985:120-121
Kogi no info
Cabecar no info
Guaymí no Quesada 2008:63-8
Damana no Williams 1993:90-93
Sikuani no de Kondo (Vol.1) - 1985:67; Queixalós - 2000:14, 25
Macaguan no Buenaventura - 1993:48
Aguaruna no Overall 2007:324-6, 481-2
Northern Emberá yes This is the most common way of negation Mortensen 1999:98 Catío
Waorani no info
Ingá no Levinson 1974:39-40
Matses yes Fleck:996
Mapudungun no Zúñiga 2006, 110
Páez no Jung:193
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:22
Tikuna no Montes 2004b:75, 93
Urarina no info
Waunana yes Sánchez and Castro 1977:66
Andoke no Landaburu 1979: 100
Puinave no Giron 2008: p293
Central Aymara no Huayhua Pari 2001: 277
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no info Silva 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.72-75
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 7
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 30
Kotiria no Stenzel 2004, p. 315
Makuna yes Smothermon & Smothermon 1993, p.60 shortened versions also used (bã)
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.61-62
Barasano yes The negative verb bã is also used to negate nominalizations, as well as sentences, in which there is no explicit subject. Jones & Jones 1991, p.127 The negative verb bã is also used to negate nominalizations, as well as sentences, in which there is no explicit subject.
Tanimuca yes Strom 1992, p.147
Siona no Wheeler - 1987:151
Tukano yes negation can be encoded with a negative aux verb West and Welch 2004: 23, 116; Ramirez 1997: 151-153
Yanomami yes used with the negated future Ramirez 1994: 313-314
Ninam no Goodwin-Gomez, p.102
Sanumá no Borgman 1990: 82
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:328-9
Nheengatu no Cruz 2011
Paraguayan Guaraní no Ayala 1996:42-3
Aché no info
Kokama no Vallejos 2010:531
Nyangumarta no 0
Jingulu yes 1
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 64 0
Garrwa no info X
Gooniyandi no 0
Warlpiri no info 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 95-6 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 156-158 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 135 0
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 0
Woiwurrung no 75, 77 0
Wirangu No 141-2 0
Wemba-Wemba no H 56 0
Warumungu No 57 0
Wangkumara no info X
Uradhi No 381 0
Paakantyi no 228 0
Pitta-Pitta No 205 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 239 0
Ngayawang No 14 0
Muruwari no 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 68 0
Martuthunira no 0
Marrgany No 343 0
Kuuk Thaayorre No 124 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 436 0
Kaurna No 59 wordlist 0
Kalkatungu no 0
Jaru no info x
Guugu-Yimidhirr No 151 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 334-5 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 107 0
Dyirbal No 117-8 0
Duungidjawu no 110-111 0
Djinang No 146 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 46 0
Bularnu no 0
Biri no 56-7 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala no info x
Arabana no 0
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 45 0
Wathawurrung no 81 0
Mathi-Mathi no 103 0
Hunter River and Lake Macquarie no 97-98 0
Thanggati no 51 0
Katthang yes 90 1
Panyjima no 0
Ngarinyeri No 48 0
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 30 0
Gunya No 343 0
Kunjen yes 102 1
WesternTorres no 0
Wakaya no 109 0
Yindjilindji no info x
Bandjalang No 139 0
Ngaatjatjara No 98 0
Arrernte No 175 0
Kokatha No 36 0
Karajarri No 348 0
Pitjantjatjara No G 244 0
Ritharrngu No 101 0
Warrgamay No 82 0
Warluwarra no 873 0
Warnman No 54 0
Djapu no info x
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 50 0
Narungga No 57 0
Tharrkari No 51 0
Wajarri No 132 0
Warungu no 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001