Plural marked by stem change or tone on noun

Category
Nominal Categories - Number
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992: 23
Resígaro no Allin 1976: 164
Bare no Aikhenvald, 1995: 18
Piapoco no Galindo, 2002: 103
Yukuna no Shauer 1978: 43
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 36
Wapishana no Santos, 2006: 143
Wayuu no
Tariana no Aikhenvald, 2003: 164
Apurinã no Facundes, 2000: 260-262
Asheninka Apurucayali no Payne 1983:12; Payne 1981:12
Maipure no Zamponi 2003:25
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:26
Kinikinau no info
Baure yes an extra -o is added before the plural marking if word ends with a consonant Danielsen 2007: p127
Nanti no Michael, 2008. p. 297
Paresi no Brandão 2010:15
Palikur no Green and Green 1972:54-55
Yine no Matteson 1965
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005: 56
Makiritare no Hall 1988: 306
Makushi no Carson 1982:73-77
Eñepa no Payne 2012:68, 131-134
Pemon no
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1990:29
Kogi no info
Cabecar no Bourland 1976:54
Guaymí no Quesada 2008:49-54
Damana no
Sikuani no de Kondo (Vol.1,2) - 1985; Queixalós - 2000:167-171
Macaguan no info Buenaventura 1993
Aguaruna no Overall 2007:124, 195-7
Northern Emberá no info more likely not Mortensen 1999:15-6 Catío
Waorani no info
Ingá no Levinson 1978:6
Matses no Fleck:272-7
Mapudungun no Zúñiga 2006, p. 87-9
Páez no Jung:131-3
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:26, 39
Tikuna no Montes 2004b:60
Urarina no Olawsky:157
Waunana no Loewen 1954:78-79
Andoke no info
Puinave no Giron 2008: p192
Central Aymara no Deza Galindo 1992: 77, 78
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no info Silva 2011
Minica Witoto no limited set of nouns can be pluralized by shortening the stem Minor and Minor 1982. p.34 Some nouns have a special pural form that is usually shorter and the accent is shifted.
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect yes suppletive variants for plural/sing in a few human/animate nouns only Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 52
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 77
Kotiria no Stenzel 2004, p. 128
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.34
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.15
Barasano no Jones & Jones 1991, p.20-21
Tanimuca no Strom 1992, p.46-47
Siona no Wheeler - 1970:95; Wheeler - 1987:110
Tukano no West and Welch 2004: 78; Ramirez 1997: 93
Yanomami no Ramirez 1994: 195
Ninam no Goodwin-Gomez, p.79-80
Sanumá no Borgman 1990 inferred from examples
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:296
Nheengatu no Cruz 2011
Paraguayan Guaraní no Ayala 1996:65
Aché no info
Kokama no Vallejos 2010:42
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa no 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri no 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 59-60 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 52 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 0
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 32-3 0
Woiwurrung no 0
Wirangu No 42-3 0
Wemba-Wemba no H 26 0
Warumungu No 17, 27 0
Wangkumara no info X
Uradhi No 353 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 201 0
Pintupi no 0
Nyungar no info x
Nhanta yes 30-31 1
Ngiyambaa no 0
Ngayawang No 6 0
Muruwari no info 274 x
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 39 0
Martuthunira no 95 0
Marrgany No 312 0
Kuuk Thaayorre No 213 0
Kuku Yalanji no 55 0
Kugu-Nganhcara No 421 0
Kaurna No 5 0
Kalkatungu no 80 0
Jaru no 0
Guugu-Yimidhirr No 55 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 277 0
Gugu-Badhun n/a 0
Yuwaalaraay No 43 0
Dyirbal No 241 0
Duungidjawu no 40-42 0
Djinang No 86 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no 0
Darkinyung no 17 0
Bularnu no 21 0
Biri n/a 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 4 0
Arabana no 63-5 0
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 19 0
Wathawurrung no 71 0
Mathi-Mathi no 74 0
Hunter River and Lake Macquarie no 64 0
Thanggati no 18-19 0
Katthang no 42 0
Panyjima no 149-150 0
Ngarinyeri No 11 0
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 11 0
Gunya No 312 0
Kunjen No info x
WesternTorres no FO 136 0
Wakaya no 0
Yindjilindji no 507 0
Bandjalang No 39 0
Ngaatjatjara No 29 0
Arrernte No 89 0
Kokatha No 54 0
Karajarri No 144 0
Pitjantjatjara No G 93 0
Ritharrngu No 29 0
Warrgamay No 35 0
Warluwarra no 881 0
Warnman No 25 0
Djapu no 47 0
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 48 0
Narungga No 66 0
Tharrkari No 23 0
Wajarri No 68 0
Warungu no 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990:446
Baniwa no Ramirez 2001