Plural marked by reduplication of noun

Category
Nominal Categories - Number
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992: 23
Resígaro no Allin 1976: 164
Bare no Aikhenvald, 1995: 18
Piapoco no Galindo, 2002: 103
Yukuna no Shauer 1978: 43
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 36
Wapishana no Santos, 2006: 143
Wayuu no
Tariana no Aikhenvald, 2003: 164
Apurinã no Facundes, 2000: 260-262
Asheninka Apurucayali no Payne 1983:12; Payne 1981:12
Maipure no Zamponi 2003:25
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:26
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007: p127
Nanti no Michael, 2008. p. 297
Paresi no Brandão 2010:15
Palikur no Green and Green 1972:54-55
Yine no info Matteson 1965
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005: 56
Makiritare no Hall 1988: 306
Makushi no Carson 1982:73-77
Eñepa no Payne 2012:68, 131-134
Pemon no de Armellada 1999: 49 to 53
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1990:29
Kogi no info
Cabecar no Bourland 1976:54
Guaymí no Quesada 2008:49-54
Damana no
Sikuani no de Kondo (Vol.1,2) - 1985; Queixalós - 2000:167-172
Macaguan no info Buenaventura 1993
Aguaruna no Overall 2007:124, 195-7
Northern Emberá no info more likely not Mortensen 1999:15-6 Catío
Waorani no info
Ingá no Levinson 1978:6
Matses no Fleck:272-7
Mapudungun no Zúñiga 2006, p. 87-9
Páez no Jung:131-3
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:26, 39
Tikuna no Montes 2004b:60
Urarina no Olawsky:157
Waunana no Loewen 1954:78-79
Andoke no info
Puinave no Giron 2008: p191
Central Aymara yes Deza Galindo 1992: 77, 78
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no info Silva 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.33
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 52
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 77
Kotiria no Stenzel 2004, p. 128
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.34
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.15
Barasano no Jones & Jones 1991, p.19-21
Tanimuca no Strom 1992, p.46-47
Siona no Wheeler - 1970:95; Wheeler - 1987:110
Tukano no West and Welch 2004: 78; Ramirez 1997: 93
Yanomami no Ramirez 1994: 195
Ninam no Goodwin-Gomez, p.79-80
Sanumá no Borgman 1990 inferred from examples
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:296
Nheengatu no Cruz 2011
Paraguayan Guaraní no Ayala 1996:65
Aché no info
Kokama no Vallejos 2010:42
Nyangumarta no 0
Jingulu yes 1
Wambaya no 0
Bunuba yes 1
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra yes 25 1
Garrwa no info X
Gooniyandi yes 1
Warlpiri yes n130 1
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 59-60 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no info x
Yidiny yes 1
Yanyuwa no 0
Yandruwandha no 107-8 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 32-3, 51 0
Woiwurrung no 0
Wirangu No 44 0
Wemba-Wemba yes H 26-7 1
Warumungu no 17 0
Wangkumara no info X
Uradhi No 353 0
Paakantyi no 83 0
Pitta-Pitta No 201 0
Pintupi no 0
Nyungar no info x
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 70 0
Ngayawang No 6 0
Muruwari yes 50 1
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 39 0
Martuthunira no 34-35, 39 0
Marrgany No 312 0
Kuuk Thaayorre No 213 0
Kuku Yalanji yes 55 1
Kugu-Nganhcara No 421 0
Kaurna No 5 0
Kalkatungu yes 94 1
Jaru yes 234 1
Guugu-Yimidhirr yes 55 1
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 277 0
Gugu-Badhun n/a 0
Yuwaalaraay No 43 0
Dyirbal yes 241 1
Duungidjawu no 40-42 0
Djinang No 86 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no 0
Darkinyung no 17 0
Bularnu no 21 0
Biri n/a 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 4 0
Arabana no 63-5, 98-9 0
Alyawarr no info X
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 19 0
Wathawurrung no 71 0
Mathi-Mathi yes 74 1
Hunter River and Lake Macquarie no 64 0
Thanggati no 17-19 0
Katthang no 49 0
Panyjima no info x
Ngarinyeri No 11 0
Kurrama no info x
Yingkarta no info x
Githabul No 11 0
Gunya No 312 0
Kunjen No info x
WesternTorres no info x
Wakaya no 0
Yindjilindji no 507 0
Bandjalang yes 39 1
Ngaatjatjara No 77 0
Arrernte Yes 109 1
Kokatha No 54 0
Karajarri No 144 0
Pitjantjatjara No G 93 0
Ritharrngu No 33 0
Warrgamay Yes 35 1
Warluwarra no 881 0
Warnman No 25 0
Djapu yes 47 1
Bilinarra no info x
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 48 0
Narungga No 66 0
Tharrkari No 23 0
Wajarri No 68 0
Warungu yes 238 1
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990:446
Baniwa no Ramirez 2001