Phonemic glottalization/laryngealization of vowels

Category
Phonology - Segmental
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla
Cupeño
Luiseño
Serrano
Kitanemuk
Kawaiisu
Timbisha
Western Mono
Chemehuevi
Southern Paiute
Southern Ute
Shoshone
Comanche
Idaho Shoshone
Northern Paiute
Gabrielino
Achagua yes Wilson & Levinsohn 1992: 16
Resígaro no Allin, 1976, p. 70-71
Bare no Aikhenvald, 1995: 5
Piapoco no Sudo, 1976 p. 9 and Galindo, 1992, p. 55
Yukuna no Shauer and Shauer, 1972, p.5-6
Yavitero no Mosonyi (1987), p. 26
Wapishana no Santos, 2006:34
Wayuu no Alvarez, 1985: p. 25
Tariana no Aikhencald 2003: 32
Apurinã no Facundes, 2000: 55
Asheninka Apurucayali no Payne 1980:710
Maipure no Zamponi 2003:15-16
Yanesha' yes Fast 1953:191
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007: p39-49
Nanti no Michael, 2008. p. 225
Paresi no Brandão 2010:11
Palikur no Launey 2003
Yine no Matteson 1965
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005:32-46
Makiritare no Hall 1988: 214-260
Makushi no Abbott 1991: 140-148
Eñepa no Payne 2012:42
Pemon no Pessoa 2005
Guna no Smith
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1990:11
Kogi no info
Cabecar no Margery 1982:34-5
Guaymí no Quesada 2008:30
Damana no
Sikuani no de Kondo (Vol.1,2) - 1985
Macaguan no Buenaventura - 1993
Aguaruna no Overall 2007:40
Northern Emberá no Aguirre 1999:16-7 Chamí
Waorani no Saint and Pike 1962:15
Ingá no Levinson 1978:1
Matses no Fleck:72
Mapudungun no Salas 1992, p.73-92
Páez yes Jung 2000:140-3
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:11
Tikuna no Montes 2000:291
Urarina no Olawsky:51
Waunana no However, Binder et all (1995:172) suggest that there are aspirated voiceless stops Loewen 1954:7
Andoke no uncertain Landaburu 1979, p.35-36 very confusing. Check.
Puinave no Giron 2008: p23
Central Aymara no Huayhua Pari 2001: 83 to 85
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no Texeira 1988:26
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.1-6 not indicated/expected
Hup no phonetic effect of vocalic laryngealization when preceded by a glottalized C Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect yes unclear Barbosa 2005
Dâw no Martins 2004:55-58
Desano no not indicated/expected Miller 1999, p. 9-15
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p.2-3 Only nasal variance.
Kotiria no glottalization is a suprasegmental feature Waltz p. 32/ Stenzel 63, 95
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.24-26 not indicated/expected
Koreguaje yes Cook & Criswell 1993, p.11-13
Barasano no Jones & Jones 1991, p.8-17
Tanimuca no Strom 1992, p.11-22
Siona yes Laryngealization occurs thoughout the articulation of adjacent vowels Wheeler - 1962:103
Tukano no West and Welch 2004 no evidence for this
Yanomami no Migliazza 1972: p.38-39
Ninam no Migliazza 1972: p.38-39
Sanumá no Migliazza 1972: p. 38-39
Surui no Bontkes and Bontkes 2009:17
Karitiana no Everett 2006:15-17
Nheengatu no Cruz 2011:34
Paraguayan Guaraní no Krivoshein and Acosta 2001:15-7
Aché no Rossler 2008:31
Kokama no Vallejos 2010:106-110
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 2-3 0
Garrwa no 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri no n65 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 43 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 10 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 2 0
Yandruwandha no 10 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 9,10 0
Woiwurrung no 62 0
Wirangu No 35 0
Wemba-Wemba no H 15 0
Warumungu No 6 0
Wangkumara no 6 0
Uradhi No 317 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 187 0
Pintupi no 0
Nyungar no d32 0
Nhanta no 19 0
Ngiyambaa no 15 0
Ngayawang no 0
Muruwari no 30-35 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 23 0
Martuthunira no 25-50 0
Marrgany No 283 0
Kuuk Thaayorre No 33 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 376-378 0
Kaurna No 2 0
Kalkatungu no 5-6b 0
Jaru no 23 0
Guugu-Yimidhirr No 37 0
Gureng Gureng no 0
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no xix 0
Gugu-Badhun no 74 0
Yuwaalaraay No 19 0
Dyirbal No 271 0
Duungidjawu no 19 0
Djinang No 3 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no 0
Darkinyung no 12-13 0
Bularnu no 0
Biri no 11 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 2 0
Arabana no 0
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 17 0
Wathawurrung no 67 0
Mathi-Mathi no 63 0
Hunter River and Lake Macquarie no 20 0
Thanggati no 6 0
Katthang no 17 0
Panyjima no 132-133 0
Ngarinyeri No 9 0
Kurrama no 16 0
Yingkarta no 0
Githabul No 2 0
Gunya No 283 0
Kunjen No 14 0
WesternTorres no K81 104 0
Wakaya no 0
Yindjilindji no 0
Bandjalang No 13 0
Ngaatjatjara No 9 0
Arrernte No 61 0
Kokatha No 8 0
Karajarri No 5 0
Pitjantjatjara No Y 36 0
Ritharrngu No 8 0
Warrgamay No 16 0
Warluwarra no 0
Warnman No 10 0
Djapu no 19 0
Bilinarra no 2.1.3 0
Wiradjuri no 9 0
Aghu-Tharnggala No 39 0
Narungga No 28 0
Tharrkari No 3 0
Wajarri No 25 0
Warungu no 1 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990:432
Baniwa no Ramirez 2001