Gender in 3pl pronouns

Category
Nominal Categories - Pronominal categories
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk no
Kawaiisu yes
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi yes
Southern Paiute yes
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino no
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992: 23
Resígaro no Allin, 1976: 177
Bare no Aikhenvald, 1995: 22
Piapoco yes Pronouns can optionally take gender markers, but they are not required. Galindo, 2002: 184
Yukuna no Shauer & Shauer 2000: p. 518
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 41, 48
Wapishana no Only realized as masculine (default). Santos, 2006: 185
Wayuu no Mansen & Captain, 2000: p. 796
Tariana yes Plural pronouns can optionally distinguish genders. Aikhenvald, 2003: 177
Apurinã no Facundes, 2000: 345-346
Asheninka Apurucayali yes Payne 1981:34; Payne 1983:9192
Maipure no Zamponi 2003:21
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:61
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007: p116
Nanti yes Michael, 2008. p. 348
Paresi no Rowan 1978:xiii
Palikur yes masc., fem., neutral Launey 2003:65
Yine no Matteson 1965:106
Añun no masc./non masc gender suffixes can be added to PN Patte 1989:55
Bora yes Seifart - 2005: 52-55
Makiritare no Hall 1988: 282
Makushi no Abbott 1991: 99
Eñepa no Tosantos 1977:19-20
Pemon no de Armellada 1999: 12 These are also demonstratives
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1985:34
Kogi no Celedón 1886:13
Cabecar no Bourland 1976:56
Guaymí no Alphonse 1956:4, Quesada 2008:69
Damana no
Sikuani yes Masculine and feminine, as well as neuter. de Kondo (Vol.1) - 1985:15; Queixalós - 2000:8-9
Macaguan no Buenaventura - 1993
Aguaruna no Overall 2007:154
Northern Emberá no Mortensen 1999:42-3 Catío
Waorani no Peeke 1973:40
Ingá no Levinson 1974:26
Matses no Fleck:241
Mapudungun no
Páez no Jung:136
Quechua Ayacuchano no Perroud 1972:37
Tikuna no Montes 2004b:88-89
Urarina no Olawsky:213
Waunana no Mejía 2000:90; Loewen 1954:83-84
Andoke no info
Puinave no Giron 2008: p186
Central Aymara no Huayhua Pari 2001: 202 to 204
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang yes Goncalves 2011:12
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.10
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 30
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 80
Kotiria yes Stenzel 2004, p. 161
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.35
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.32
Barasano no Jones & Jones 1991, p.31
Tanimuca no Strom 1992, p.34
Siona no Wheeler - 1970:141
Tukano no West and Welch 2004: 19-20
Yanomami no Ramirez 1994: 209-210
Ninam no Goodwin-Gomez, p.50-51
Sanumá no Borgman 1990: p.150
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:300-4
Nheengatu no Cruz 2011:146
Paraguayan Guaraní no
Aché no info
Kokama no different sets of pronouns for male vs. female speech Vallejos 2010:201
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no ms7.2 0
Garrwa no fpro1 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri no BS151 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 73 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 72 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 12 0
Yandruwandha no 53 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 16 0
Woiwurrung no 70 0
Wirangu No 80-83 0
Wemba-Wemba no H 37-8 0
Warumungu No 28-29 0
Wangkumara no r4-6 0
Uradhi No 354 0
Paakantyi no 109 0
Pitta-Pitta No 194 0
Pintupi no 103-120; 130-120 0
Nyungar no d51 0
Nhanta no 77 0
Ngiyambaa no 124 0
Ngayawang No 4 0
Muruwari no 90 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 53-54 0
Martuthunira no 100-108 0
Marrgany No 303 0
Kuuk Thaayorre No 87 0
Kuku Yalanji no 74 0
Kugu-Nganhcara No 397 0
Kaurna No 7-8 0
Kalkatungu no 39b 0
Jaru no 64-5 0
Guugu-Yimidhirr No 66 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 283 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 47 0
Dyirbal N/A 51-2 0
Duungidjawu no 51 0
Djinang No 33 0
Djabugay
Diyari no 61 0
Dharuk
Dharawal no 49-52 0
Darkinyung no 29 0
Bularnu no 0
Biri n/a 0
Bidjara-Gungabula no 83 0
Batyala No 204 0
Arabana no 110-113 0
Alyawarr no 92 0
Nyikina no 0
Yawuru no 0
Ngarinyin
Yulparija No 29 0
Wathawurrung no 75 0
Mathi-Mathi no 90 0
Hunter River and Lake Macquarie no 41 0
Thanggati no 23 0
Katthang no 64 0
Panyjima no 136-137 0
Ngarinyeri No 23 0
Kurrama no 73-94 0
Yingkarta no 0
Githabul yes 15 1
Gunya No 304 0
Kunjen No 87 0
WesternTorres yes FO 121 1
Wakaya no 0
Yindjilindji no 515 0
Bandjalang No 78 0
Ngaatjatjara No 52 0
Arrernte No 101 0
Kokatha No 48 0
Karajarri No 236 0
Pitjantjatjara No Y 18 0
Ritharrngu No 44 0
Warrgamay No 41 0
Warluwarra no 907 0
Warnman No 33 0
Djapu no 52 0
Bilinarra no 1.1000000000000000888 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 62 0
Narungga No 58 0
Tharrkari No 16 0
Wajarri No 71 0
Warungu no 174-5 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001