Formal/informal distinction in pronouns

Category
Nominal Categories - Pronominal categories
Notes
Polite pronominal variants or differential avoidance of pronouns

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla no
Cupeño no
Luiseño no
Serrano no
Kitanemuk no
Kawaiisu no
Timbisha no
Western Mono no
Chemehuevi no
Southern Paiute no
Southern Ute no
Shoshone no
Comanche no
Idaho Shoshone no
Northern Paiute no
Gabrielino no
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992: 23
Resígaro no Allin, 1976: 176-177
Bare no Aikhenvald, 1995: 22
Piapoco no Galindo, 2002: 184
Yukuna no Shauer & Shauer 2000: p. 518
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 41, 48
Wapishana no Santos, 2006: 185
Wayuu no Mansen & Captain, 2000: p. 798
Tariana no Aikhenvald, 2003: 177
Apurinã no Facundes, 2000: 345-346
Asheninka Apurucayali no Payne 1981:34; Payne 1983:9192
Maipure no Zamponi 2003:21
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:61-8
Kinikinau no info
Baure no info more likely not Danielsen 2007
Nanti no Michael, 2008. p. 348
Paresi no Rowan 1978:xiii
Palikur no Launey 2003:65
Yine no Matteson 1965:106
Añun no Patte 1989:55
Bora no Seifart - 2005: 52-55
Makiritare no Hall 1988: 282
Makushi no Abbott 1991: 99
Eñepa no Tosantos 1977:19-20
Pemon no de Armellada 1999: 12
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1985:34
Kogi no info
Cabecar no Bourland 1976:56
Guaymí no Quesada 2008:69
Damana no no pronoun that states formality, but honorifics may be present
Sikuani no de Kondo (Vol.1,2) - 1985; Queixalós - 2000
Macaguan no Buenaventura - 1993
Aguaruna no Overall 2007:154
Northern Emberá no Mortensen 1999:42-3 Catío
Waorani yes Peeke 1973:128 There is a "honorific" form of pronouns but it seems that they do not distinguish number
Ingá no Levinson 1978:6
Matses no Fleck:241
Mapudungun no Zúñiga 2006, p. 96-7
Páez no info
Quechua Ayacuchano no Perroud 1972:37-8
Tikuna no Montes 2004b:88-89
Urarina no Olawsky:213
Waunana no info
Andoke yes kə̃ (2pl) can also be used with females of child-bearing age, not older, not younger - possibly encodes the possibility that the woman in question is pregnant (mother + fetus = plural in some respect?) Landaburu 1979: 150
Puinave no info
Central Aymara no Huayhua Pari 2001: 202 to 204
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no info Goncalves 2011:12
Minica Witoto no no distinction between familiar and formal Minor and Minor 1982. p.10
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 30
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 80
Kotiria no Stenzel 2004, p. 161
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.36
Koreguaje no Cook & Criswell 1993 31-33
Barasano no Jones & Jones 1991, p.31
Tanimuca no Strom 1992, p.34
Siona no There is a way to achieve politeness, however, by using the an indicative mood instead of general imperative. Wheeler - 1970:141-142, 157
Tukano no West and Welch 2004: 19-20
Yanomami no Ramirez 1994: 209-210 no mention of polite pronouns
Ninam no Goodwin-Gomez, p.50-51
Sanumá no Borgman 1990: p.150
Surui no info
Karitiana no Everett 2006:300-4
Nheengatu no Cruz 2011:141 - 145
Paraguayan Guaraní no Ayala 1996:28
Aché no info
Kokama no Vallejos 2010:201-213
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no ms7.2 0
Garrwa no fpro1 0
Gooniyandi no 0
Warlpiri no BS151 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 73 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 72 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 16 0
Woiwurrung no 70 0
Wirangu yes 79 1
Wemba-Wemba no H 37-8 0
Warumungu No 28-29 0
Wangkumara no r4-6 0
Uradhi No 354 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 194 0
Pintupi no info x
Nyungar no d51 0
Nhanta no info x
Ngiyambaa no 123, 126 0
Ngayawang No 10 0
Muruwari no 90 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 53-54 0
Martuthunira no 279 0
Marrgany No 303 0
Kuuk Thaayorre No 87 0
Kuku Yalanji no 74 0
Kugu-Nganhcara No 397 0
Kaurna No 7-8 0
Kalkatungu no 0
Jaru no 215 0
Guugu-Yimidhirr No 66 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 283 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 47 0
Dyirbal No 50 0
Duungidjawu no 51 0
Djinang No 33 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no info 49-52 x
Darkinyung no 28-29 0
Bularnu no info 50 x
Biri no info x
Bidjara-Gungabula no 83 0
Batyala no info x
Arabana no 117-8 0
Alyawarr no 92 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 29 0
Wathawurrung no 75 0
Mathi-Mathi no 90 0
Hunter River and Lake Macquarie no 40 0
Thanggati no 23 0
Katthang no 64 0
Panyjima no 214-215 0
Ngarinyeri No 23 0
Kurrama no info x
Yingkarta no 0
Githabul No 15 0
Gunya No 304 0
Kunjen No 87 0
WesternTorres no FO 136 0
Wakaya no info x
Yindjilindji no info x
Bandjalang No 78 0
Ngaatjatjara No 52 0
Arrernte Yes 101 1
Kokatha No 48 0
Karajarri No 30 0
Pitjantjatjara No Y 18 0
Ritharrngu No 44 0
Warrgamay No 41 0
Warluwarra no info x
Warnman No 33 0
Djapu no 52 0
Bilinarra no 5.1.1 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 62 0
Narungga No 58 0
Tharrkari No 16 0
Wajarri No 71 0
Warungu no 174-5 0
Adnyamathanha
Yagua no info Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001