Case: infix or inpositional clitic

Category
Nominal Categories - Case and adpositions
Notes

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla
Cupeño
Luiseño
Serrano
Kitanemuk
Kawaiisu
Timbisha
Western Mono
Chemehuevi
Southern Paiute
Southern Ute
Shoshone
Comanche
Idaho Shoshone
Northern Paiute
Gabrielino
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992: 71
Resígaro no Allin, 1976: 238-279
Bare no Aikhenvald, 1995: 15
Piapoco no Galindo, 2002: 114
Yukuna no Shauer & Shauer, p. 37-38
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 52-53
Wapishana no Santos, 2006: 215
Wayuu no Mansen & Captain, 2000: p. 800
Tariana no Aikhenvald, 2003: 139-140
Apurinã no Facundes, 2000: 385
Asheninka Apurucayali no Payne 1981:110111
Maipure no Zamponi 2003:30-36
Yanesha' no Duff-Tripp 1997:29, 35
Kinikinau no info
Baure no Danielsen 2007: p116, Figure 4.2
Nanti no Michael, 2008. p. 354-355
Paresi no Rowan and Burgess 1979, Brandão 2010
Palikur no Launey 2003
Yine no Matteson 1965
Añun no Patte 1989
Bora no Seifart - 2005:68
Makiritare no Case marked by independent postpositions Hall 1988: 287-300
Makushi no Carson 1982: 78
Eñepa no Payne 2012:291-302
Pemon no de Armellada 1999: 54
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1985:46
Kogi no info
Cabecar no Bourland 19865:85
Guaymí no Quesada 2008:82, 155-6
Damana no
Sikuani no Queixalós 2000:78
Macaguan no info Buenaventura - 1993
Aguaruna no Overall 2007:214
Northern Emberá no Mortensen 1999:47-57 Catío
Waorani no info
Ingá no Parks 1990:76
Matses no Fleck:280-1
Mapudungun no Zúñiga 2006, p. 194-7
Páez no Jung:114-28
Quechua Ayacuchano no Parker 1965:26-7
Tikuna no Faco Soares 1993:92-93; Montes 2004b:55-79, 121-150
Urarina no Olawsky:224-44
Waunana no Mejía 2000:88-89
Andoke no Landaburu 1979: 155-169
Puinave no Giron 2008: p194
Central Aymara no Huahyua Pari 2001: 253 to 264
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no Silva 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982. p.36
Hup no Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no Martins 2004
Desano no Miller 1999, p. 57
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 110
Kotiria no Stenzel 2004, p. 171
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993,
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.47
Barasano no Jones & Jones 1991, p.65
Tanimuca no Strom 1992, p.59
Siona no Wheeler - 1987:124-130
Tukano no Ramirez 1997: various pages/examples
Yanomami no Ramirez 1994: 195-198, 179-180
Ninam no Goodwin-Gomez, p.76-78
Sanumá no Borgman 1990, p. 119-126
Surui no Van der Meer (?):2 no info on oblique cases
Karitiana no Everett 2006:304-8
Nheengatu no Cruz 2011
Paraguayan Guaraní no Krivoshein and Acosta 2001:130-1
Aché no info
Kokama no Vallejos 2010:279-304
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba yes 1
Walmajarri no 0
Nyulnyul yes 1
Warrwa yes 1
Worrorra no 44-6 0
Garrwa no 4-6 0
Gooniyandi yes 1
Warlpiri no info 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 79 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 54, 1 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no 13 0
Yandruwandha no 75-105 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 14-17 0
Woiwurrung no 67 0
Wirangu No 47 0
Wemba-Wemba no H 28 0
Warumungu No 18 0
Wangkumara no 4, 22 0
Uradhi No 335 0
Paakantyi no 0
Pitta-Pitta No 193 0
Pintupi no 0
Nyungar no 0
Nhanta no 0
Ngiyambaa no 82-84 0
Ngayawang No 6 0
Muruwari no 53 0
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 34 0
Martuthunira no 63-99 0
Marrgany No 302 0
Kuuk Thaayorre No 148 0
Kuku Yalanji no 0
Kugu-Nganhcara No 389 0
Kaurna No 5 0
Kalkatungu no 27 0
Jaru no 55 0
Guugu-Yimidhirr No 47 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 254, 264-5 0
Gugu-Badhun no 98 0
Yuwaalaraay No 38 0
Dyirbal No 42 0
Duungidjawu no 25 0
Djinang No 27 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no 46 0
Darkinyung no 16 0
Bularnu no 0
Biri no 14 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 5 0
Arabana no 61 0
Alyawarr no 69 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 20 0
Wathawurrung no 71 0
Mathi-Mathi no 75 0
Hunter River and Lake Macquarie no 26 0
Thanggati no 11 0
Katthang no 30 0
Panyjima no 136-137 0
Ngarinyeri No 18 0
Kurrama no 23 0
Yingkarta no 0
Githabul No 9 0
Gunya No 302 0
Kunjen No 29 0
WesternTorres no examples throughout 0
Wakaya no 0
Yindjilindji no 0
Bandjalang No 53 0
Ngaatjatjara No 48 0
Arrernte No 126 0
Kokatha No 52 0
Karajarri No 113 0
Pitjantjatjara No Y 16 0
Ritharrngu No 33 0
Warrgamay No 28 0
Warluwarra no 881 0
Warnman No 14 0
Djapu no 34-5 0
Bilinarra no 0
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 51 0
Narungga No 64 0
Tharrkari No 24-5 0
Wajarri No 39 0
Warungu no 164, 174 0
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990:378
Baniwa no Ramirez 2001