Generic human nouns are obligatorily bound/possessed

Category
Nominal Syntax - Possession - Alienability
Notes
Human nouns must co-occur with another noun (e.g. Hup-man, NonIndian-woman, but *man)

Languages

Language Feature Status Grammatical Notes Source Etymology Notes General Notes Phylogenetic Code
Cahuilla
Cupeño
Luiseño
Serrano
Kitanemuk
Kawaiisu
Timbisha
Western Mono
Chemehuevi
Southern Paiute
Southern Ute
Shoshone
Comanche
Idaho Shoshone
Northern Paiute
Gabrielino
Achagua no Wilson & Levinsohn 1992
Resígaro no Nouns for humans are inalienably possessed, but do not have to occur with another noun. Allin, 1976: 165
Bare no info Aikhenvald, 1995
Piapoco no Galindo, 2002: 93
Yukuna no Shauer & Shauer, 2000: p. 520
Yavitero no Mosonyi, 1987: p. 36
Wapishana no Santos 2006:102
Wayuu yes Mansen and Captain (2000) note that nouns can “concatenate,” where the first can be a noun that identifies a referent (when it's a human), the race of the person follows. Examples are “wayuu viejo,” and “wayuu señorita,” to mean something like “el viejo” Mansen & Captain 2000: p. 798
Tariana no Other nouns that refer to things "closely associated with people" are obligatorily possessed, but human nouns do not seem to be among this class. Aikhenvald, 2003: 127
Apurinã no woman,' 'man,' 'male child,' and 'woman child' are all alienable nouns an can occur alone Facundes, 2000: 202
Asheninka Apurucayali no Payne 1981:4953
Maipure no Zamponi 2003:21-35
Yanesha' no info
Kinikinau no info
Baure yes Danielsen 2007: p120
Nanti no Michael, 2008. p. 297-301
Paresi no Rowan and Burgess 1979:70
Palikur no Launey 2003
Yine no Matteson 1965
Añun no info Patte 1989
Bora no Seifart - 2005
Makiritare no Hall 1988: 288-289
Makushi no This does not appear to be the case from the Macushi texts in Abbott Carson 1982; Abbott 1991
Eñepa no info Payne 2012:74
Pemon no info de Armellada 1999: 13
Guna no Smith texts
Naso no Quesada 2000
Ika no Frank 1985:55-7
Kogi no info
Cabecar no info
Guaymí no info
Damana no
Sikuani no de Kondo (Vol.1,2) - 1985; Queixalós - 2000
Macaguan no info Buenaventura 1993
Aguaruna no info Overall 2007:261-2 more likely no
Northern Emberá no info
Waorani no info
Ingá no Levinson 1978:5-11
Matses no info
Mapudungun no info most likely not Zúñiga 2006, p. 87-102
Páez no info
Quechua Ayacuchano no info
Tikuna no Montes 2005:133
Urarina no Olawsky:331-41
Waunana no info
Andoke no info
Puinave no info
Central Aymara no info
Kakua no Bolaños fieldnotes
Kaingang no info Silva 2011/Goncalves 2011
Minica Witoto no Minor and Minor 1982.
Hup yes Epps 2008
Nadëb/Roçado dialect no Weir 1984
Dâw no no info actually Martins 2004
Desano no Miller 1999, p.21-23
Cubeo no Morse & Maxwell 1999, p. 77-92
Kotiria no Stenzel 2004, p. 197
Makuna no Smothermon & Smothermon 1993, p.40-41
Koreguaje no Cook & Criswell 1993, p.15-18
Barasano no Jones & Jones 1991, p.5 In referring to animates, ya (genitive) is followed by gender-number markers.
Tanimuca no Strom 1992, p.66-67
Siona no Wheeler - 1987:121-125
Tukano no Ramirez 1997 no evidence for this
Yanomami no Ramirez 1994 no discussion, but there are many examples that simply have "man"
Ninam no Goodwin-Gomez, p.52-56 no mention of this
Sanumá no info Borgman 1990
Surui no info
Karitiana no info Everett 2006:296, 303-4
Nheengatu no Cruz 2011:156
Paraguayan Guaraní no Ayala 1996:85-7
Aché no info
Kokama no Vallejos 2010:274-276
Nyangumarta no 0
Jingulu no 0
Wambaya no 0
Bunuba no 0
Walmajarri no? 0
Nyulnyul no 0
Warrwa no 0
Worrorra no 0
Garrwa no info X
Gooniyandi no 0
Warlpiri no info 0
Bardi no 0
Yugambeh
Yorta Yorta no 76 0
Yir Yoront
Yindjibarndi no 0
Yidiny no 0
Yanyuwa no info x
Yandruwandha no 0
Yan-nhangu
Yalarnnga no 0
Woiwurrung no 78 0
Wirangu No 51 0
Wemba-Wemba no H 27 0
Warumungu No 55 0
Wangkumara no info X
Uradhi No 378 0
Paakantyi no 75 0
Pitta-Pitta No 197 0
Pintupi no info x
Nyungar no info x
Nhanta no info x
Ngiyambaa no 230-232 0
Ngayawang No 24 0
Muruwari no info x
Mpakwithi
Mayi-Yapi No 45 0
Martuthunira no 0
Marrgany No 313 0
Kuuk Thaayorre No 325 0
Kuku Yalanji no info x
Kugu-Nganhcara No 428 0
Kaurna No wordlist 0
Kalkatungu no 0
Jaru no info x
Guugu-Yimidhirr No 58 0
Gureng Gureng no info x
Gupapuyngu
Gumbaynggirr no 175 0
Gugu-Badhun no 0
Yuwaalaraay No 49 0
Dyirbal No 60-61 0
Duungidjawu no 96-99 0
Djinang No 199 0
Djabugay
Diyari no 0
Dharuk
Dharawal no info x
Darkinyung no 19 0
Bularnu no 135 0
Biri no 0
Bidjara-Gungabula no 0
Batyala No 3 0
Arabana no 0
Alyawarr no 0
Nyikina no 0
Yawuru
Ngarinyin
Yulparija No 29 0
Wathawurrung no 79 0
Mathi-Mathi no 72 0
Hunter River and Lake Macquarie no 39 0
Thanggati no 11 0
Katthang no 36 0
Panyjima no 0
Ngarinyeri yes 68 1
Kurrama no 0
Yingkarta no 0
Githabul No 34 0
Gunya No 313 0
Kunjen No 38 0
WesternTorres no info x
Wakaya no 0
Yindjilindji no 524 0
Bandjalang No 70 0
Ngaatjatjara No 41 0
Arrernte No 150 0
Kokatha No 55 0
Karajarri No 309 0
Pitjantjatjara No Y 14 0
Ritharrngu No 24 0
Warrgamay No 76 0
Warluwarra no 0
Warnman No 23 0
Djapu no 0
Bilinarra no info x
Wiradjuri no info x
Aghu-Tharnggala No 59 0
Narungga No 65 0
Tharrkari No 26 0
Wajarri No 48 0
Warungu no info X
Adnyamathanha
Yagua no Payne and Payne 1990
Baniwa no Ramirez 2001