sun

Semantic Field
time
Part of Speech
Meaning Spanish
sol
Meaning Portuguese
sol

Languages

Language Orthographic Form Phonemicized Form Gloss as in Source Etymology Code Proto-Form Proto-Language Loan Source Wanderwort Status Etyma Set Etymology Notes General Notes Source
Arabana muju unique
Bardi aalga aalka inheritance
Bunuba [missing] missing
Burarra marnnga unknown
Dhangu ḏaykun(') unknown
Dhuwal walu
Dhuwala walu inheritance
Diyari diji inheritance
DiyariREU [missing] missing
Djambarrpuyngu walu unknown
Djapu walu unknown
Djinang maṉngi unknown
Gooniyandi middi
Gupapuyngu walu inheritance
Jabirr-Jabirr walg walk inheritance
Jaru walurra semantic shift
Jawi algarr aalkarr inheritance
Karajarri parra inheritance
Malyangapa yako loan direction unknown
Mangala ngulungulu unknown
Mithaka warlka loan Pitta-Pitta
Mudburra wangku
Mudburra wangku doubtful loan
Ngamini dityi inheritance
Ngandi ma-warlirr inheritance
Ngarluma yarnda
Ngumbarl roomarra, walga rumarra inheritance
Nhirrpi kulthurru unique
Nimanburru warlg warlk inheritance
Northern Mangarla ngulungulu
Northern Nyangumarta karrpu unknown
Nyangumarta janja unknown
Nyikina barra; burangu; walga barra; burangu; walka inheritance
Nyulnyul waalg waalk inheritance
Paakantyi yugu loan direction unknown
Pirriya garriː
Pitta-Pitta warlka inheritance
Rirratjingu waḻirr; walu (also time, watch) loan
Ritharrngu warlirr loan
Wangkayutyuru warlka inheritance
Warrwa gidi; giidi; waalga kidi; kiidi; waalka inheritance
Wubuy arlirr inheritance
Yan-nhangu warlirr loan
Yandruwandha dritji inheritance
Yarluyandi ditji inheritance
Yawarrawarrka dritji inheritance
Yawuru rumarra rumarra unknown
Baniwa kámoi kámoi inheritance See Language page
Achagua káiwia (h&r) káiwia (h&r) inheritance? See Language page
Piapoco èeri èeɾi See Language page
Yukuna kamú kamú inheritance See Language page
Tariana ehkwapíte kéɾi (ehkwapíte 'day', kéri 'sun') ehkwapíte kéɾi inheritance See Language page
Resígaro há?í háʔí inheritance See Language page
Kabiyari abe, eri abe, eri See Language page
Yavitero ka'muľ̥i ka'muľ̥i See Language page
Wapishana kʰamuu kʰamuu inheritance See Language page
Mandawaka gamúːwi gamúːwi See Language page
Wayuu kaʔi Also means 'day' 14.410. See Language page
Yine tka-či *Piro-Apuriná form is *ata'ka-č/c̷i. See Language page
Paresi kamai kamai inheritance See Language page
Ignaciano sače See Language page
Trinitario sače Also means 'day'. See Language page
Baure se-s se-s inheritance See Language page
Waurá kamɨ kamɨ inheritance See Language page
Arutani uši uʃi See Language page
Sape ñam ɲam See Language page
Cha'palaa 'pahta Means 'orb'. Cf. 'moon' 01.530. See Language page
Bora nïʔ-pa (kʰóóxɨ́-expʰi) nɯʔ-pa (kʰóóxɨ́-ɛxpʰi) inheritance See Language page
Muinane (kúuxe-o) nɨ́ʔɨ-ba (kúuxɛ-o) nɨ́ʔɨ-ba See Language page
Akawaio wöi wöɪ inheritance See Language page
Akawaio/Ingariko dialect yei (SM) yei (SM) See Language page
Apalai xixi xixi inheritance See Language page
Wayana sisi sisi inheritance See Language page
Carijona wei inheritance See Language page
Tiriyó wei wei inheritance See Language page
Eñepa ehčerekun ehtʃerekun unknown See Language page
Makiritare šī (IDS); shi: (KH) ʃi: inheritance See Language page
Makushi wéi wéi inheritance See Language page
Mapoyo miroi miroi See Language page
Pemon wei (A1981); wei (M2000) wei (A1981) inheritance See Language page
Wai Wai kaamo kaamo loan Arawak See Language page
Waimiri Atroari wyie; var. woi (ACB 2003) wɨie; var. woi (ACB 2003) See Language page
Yabarana jatunu See Language page
Yukpa uicho wets̺u See Language page
Kalapalo Giti Giti unknown See Language page
Muisca sua sua See Language page
Barí nyaa Colombia: yããnə. *Chibchan forms are *di; *'ka; and *dui. See Language page
Northern Emberá mmãndáu mmãndáu See Language page
Epena a'kʰõre 'hĩru Lit. 'father's foot'. Also 'tači a'kʰõre, 'our father'. See Language page
Guayabero huím-t matkói píh-in inheritance See Language page
Macaguan ikóti ikóti inheritance See Language page
Sikuani ikotia (1), juameto (3)(this is a general term that means "astro." It is also applied for moon), juametoikotia (15) inheritance; inheritance See Language page
Cuiva xomé-to sol, sun Huber & Reed 1992:64
Cofán coeje chiga kwɛhɛ tʃiɣa phonemic transcriptions are ESTIMATIONS See Language page
Candoshi-Shapra zaari ʂaaɾi unique See Language page
Taushiro a´cu´ aʔkuʔ See Language page
Páez itaqui itaki See Language page
Tikuna üaxcü [3-5, 5, 3] ʔɯakɯ unique See Language page
Urarina enoto enoto unique See Language page
Andoke ĩɒ̃ ĩɒ̃ unique See Language page
Waorani dæ̃ke unique See Language page
Hodï tinawa unique See Language page
Pumé See Language page
Puinave yãmat jãmat unique See Language page
Máku keʔle keʔle See Language page
Warao hokohi hokohi See Language page
Ashuar etsáa ɯtsa: See Language page
Huambisa etsa ɨtsa See Language page
Aguaruna étsa ɨtsa inheritance See Language page
Nukak widʔ4 unique See Language page
Kakua yêw unique See Language page
Hup wædhɔ́ wædhɔ́ inheritance See Language page
Yuhup wædhɔ̌ wædhɔ̌ See Language page
Dâw xʉtʉʉ̀m, xotʉʉ̀m xɨtɨ̂m, xotɨ̂m inheritance See Language page
Nadëb/Roçado dialect papɨ̃ːj unique See Language page
Nadëb/Rio Negro dialect papãːj See Language page
Matses ushë uʃɨ unknown See Language page
Kakataibo βari kaš'ta-ti 'the sun shining while it is raining'. *Panoan *βari. See Language page
Katukina βari Also means 'day' 14.410. See Language page
Pacahuara 'waři Also means 'day'14.410. d'Orb vari. Heath huá-ri. Arm wari. See Language page
Shipibo-Konibo βari See Language page
Yaminahua ṣ̌ini Also means 'year; old' 14.150, referring to time, e.g. 'old person'; 'ancestor' 02.560. See Language page
Chácobo βari βari inheritance See Language page
Yagua jiñi xiɲı̃ unique See Language page
Southern Pastaza Quechua indi indi See Language page
Ingá indi See Language page
Napo Lowland Quichua indi indi See Language page
Quechua Ayacuchano inti inti See Language page
Piaroa kjäwa khæ̃wã unknown See Language page
Sáliva joxoote hoxoːte unknown See Language page
Bará ɨ̃'bɨ̃riko-bãkɨ̃ bũ'ĩpũ See Language page
Barasano ~buihu, ~buhihu (YM) ~buihu, ~buhihu (YM) See Language page
Cubeo aviá, aviá jãravʉcacʉ, jãravʉcacʉ aviá, aviá hãlavɨkakɨ, hãlavɨkakɨ inheritance See Language page
Carapana moipʉ, muipʉ mɔipɨ, muipɨ See Language page
Desano abe abe inheritance See Language page
Kotiria sʉ̃ (Waltz) sʉ̃ (Waltz) inheritance See Language page
Makuna ~ubakaji; ~ɨbɨa gagɨ ~ubakaji; ~ɨbɨa gagɨ unknown See Language page
Yuruti bɨ́reko bãkɨ̃ bu'ĩpɨ bɨ́reko bãkɨ̃ bu'ĩpɨ See Language page
Waikhana a'sɨ̃ de'ko kʰɨ̃dõ a'sɨ̃ de'ko kʰɨ̃dõ See Language page
Siriano abé abé See Language page
Tanimuca aidya'ka aiʎa'ka inheritance See Language page
Tatuyo bũ'ĩ̃pɨ̃ ɨ̃bɨ̃-rc'kó bã'kã-kɨ̃, bũ'ĩpɨ̃ 'ɨbɨ̃-'re'ko bã'kãã-kɨ̃ ("sun of the day") bũ'ĩ̃pɨ̃ ɨ̃bɨ̃-rc'kó bã'kã-kɨ̃, bũ'ĩpɨ̃ 'ɨbɨ̃-'re'ko bã'kãã-kɨ̃ ("sun of the day") See Language page
Tukano mujĩ́ pũ muhĩ́ pũ inheritance See Language page
Tuyuka bũ'ĩpũ ('bɨreko-bãkɨ̃) bũʔĩpũ (ʔbɨreko-bãkɨ̃) See Language page
Waimaja ɨ̃́mɨ̃́ňẽkʰò mãkʰɨ̆̃ muiᵽũ̀ ɨ̃́mɨ̃́rẽkʰò mãkʰɨ̆̃ muiɸũ̀ See Language page
Maihiki mai aguɨ mai agɨ unknown See Language page
Koreguaje ʉsʉʉ ʉ̃sʉʉ inheritance See Language page
Siona ɨ̃sɨ-kˀɨ ɨ̃sɨ-kˀɨ inheritance See Language page
Secoya ësë ɨ̃'s'ɨ See Language page
Karitiana go, gokyp go, gokɨp unknown See Language page
Nheengatu kuraci kuɾasi inheritance See Language page
Kokama cuarachi kuaɾatʃi inheritance See Language page
Wayampi kwalaɨ inheritance See Language page
Aché kreɨʔɨ unique See Language page
Chiriguano kʷarasɨ; kʷaraɨ inheritance See Language page
Paraguayan Guaraní kuarahɨ See Language page
Sirionó tena tena doubtful loan cf. Movima tinno See Language page
Kamayurá kʷat (M2000) kʷat (M2000) unknown See Language page
Ocaina núúna nɯ̃'ɯ̃'na loan Boran See Language page
Nɨpode Witoto hiɗóma hiɗóma See Language page
Minica Witoto hitóma hitóma See Language page
Murui Witoto hitoma hitoma inheritance/Witoto See Language page
Ninam mothok, poremšĩi (EM72) motʰok, poɾemʃĩi inheritance See Language page
Yanomam motokaši (EM72) motokaʃi inheritance See Language page
Yanomami motʰoka, motoka (EM72) motʰoka, motoka (EM72) inheritance See Language page
Sanumá motokɨ (EM72) motokɨ inheritance See Language page
Iquito nunamíja (Possible MC: 3sg poss + eye) nunamíha (Possible MC: 3sg poss + eye) unique See Language page
Záparo yanawkwa yanawkʷa See Language page
Wari šina See Language page
Araona zeti *Tacn form is *ićeti. See Language page
Ese Ejja išeki ~ ešeki inheritance See Language page
Ese Ejja/Huarayo e-šeti; e-s̆eki (Girard 1971) (related to the word for "sun") e-šeti; e-s̆eki (Girard 1971) (related to the word for "sun") See Language page
Tacana iď̶eti See Language page
Cavineña iheti iheti inheritance See Language page
Central Aymara inti inti; wilʸka See Language page
Cayuvava maka See Language page
Itonama wapačˀa Verbal form is yuʔwahna. See Language page
Kwazá kosa kosa See Language page
Mosetén-Chimané 'c̷œɲ Cf. 'noon' 14.450. See Language page
Movima tinno tinno See Language page
Trumai atetla atetla unique See Language page
Kaingang rã, rãrĩr rã; rãrĩr; rɛ̃rĩr See Language page
Canela pɨt; pɨtɨ *Jê form is *mɨt. See Language page
Suyá múφu múφu See Language page
Karajá čuu Also means 'day' 14.410. See Language page
Djeoromitxi tõhõ tõhõ See Language page
Chipaya tʰuɲi Also means 'day' 14.410. 'Sunshine' is siis. Uru-J form is tʰuɲi. See Language page
Mocoví raʔaasa See Language page
Pilagá hasoʔ kʔaten-a Lit. 'the (fem.) see-fem. thing'. See Language page
Toba nalaʔ The feminine article aso is always used with the sun. See Language page
Lengua (ik)him The first syllable is often deleted. See Language page
Sanapaná/Dialect Angaité aknim See Language page
Sanapaná/Dialect Enlhet aknemˀ See Language page
Wichí Lhamtés Güisnay hʷa'laʔ Cf. 'day' 14.410. See Language page
Chorote, Iyojwa'ja kilay See Language page
Maca xunuʔ (f.) See Language page
Nivaclé xunkuklaʔy sun https://ids.clld.org/
Ayoreo gee-'deʔ Lit. 'father of the cloud'. See Language page
Mapudungun an̯tɨ Also means 'day' 14.410. Ranquel form is antɨ. See Language page
Qawasqar aswal-ḳ-seles Lit. 'day-(suffix)-female' 14.410 + 02.240. Also arka-k-seles, which also means 'moon'. Also ac̷e-ksta; ac̷ˀayes, which both mean 'hot'. Bo, Sk, Be, SpC, Gui record arx-alok for Central QWS. South QWS is [lom], from Yagan 'lam'. See Language page
Selknam k-re-nn See Language page
Tehuelche 'ḳēngenkn See Language page
Lokono hadali hadali sun Pet 1987:373
Kariña weju weju sun Yamada 2010:825